S:ta Maria Magdalenas församlingshistoria

Inledning

S:ta Maria Magdalenas Församling tillhör de katoliker som bor på norra och västra sidan om Göta Älv.

Vi finns som egen församling sedan 2005 på Hisingen i Göteborg och har nu vår förgrening i södra Bohuslän till Öckerö, Kungälv, Tjörn och Stenungsund. I Stenungsund firar vi mässor regelbundet i Kristnedals kyrka sedan den 22 oktober 2006.

Hur började det?

Under flera år på 1970- och 1980-talen firades katolsk mässa periodvis på Hisingen, i olika inhyrda kyrkor och med präster som ställde sig till förfogande från omgivande församlingar.

Några samordnade aktiviteter bland katolikerna på Hisingen var det knappast tal om. Trosundervisning för barn och ungdomar bedrevs ofta inom familj och språkgrupper. Dop, första kommunion, konfirmation och vigsel förlades gärna till besök hos släkt och församling i hemlandet.

Hisingen har på 1990-talet en befolkning på c:a 120.000 invånare, varav relativt stora grupper med invandrarbakgrund från Kroatien, Polen och Portugal. Mindre grupper med invandrarbakgrund från Italien, Spanien och Vietnam finns också.

De flesta av dessa var relaterade till de stora industrierna på Hisingen; bilindustrin, verkstadsindustrin och de tidigare (nu nedlagda) skeppsvarven.

Under senare år och i takt med etablerandet av kunskapscenter på Lindholmen, flyttning av företag som Eriksson, Hasselblad och Mölnlycke till Eriksberg och uppbyggnaden av norra Europas största logistikcentra och godsterminaler i Arendal och Bäckebol, har det tillkommit grupper av högutbildade och i Sverige temporärt boende s.k. utlandsplacerade, de flesta med engelska som första eller andra språk.

"Projekt Hisingen"

I september 1994 initierade dåvarande biskop Hubertus Brandenburg "Projekt Hisingen - att samla katolikerna på Hisingen" och Passionistorden CP ombads att hjälpa till.

P. John Mc Cormack CP utnämndes till Subsidiarius i Kristus Konungens församling
med uppgift att leda projektet och biskopen bad honom bosätta sig på Hisingen.

BÄ bestred hyreskostnaderna för den lägenhet som anskaffades, liksom hyreskostnaderna för kyrkolokaler under de första åren.

Under hösten 1994 kontaktade P. John Mc Cormack samtliga kyrkoherdar inom Svenska Kyrkans församlingar på Hisingen och bad om hjälp med att finna en kyrka där katolikerna kunde fira mässan. Deras svar var överlag mycket positiva och de visade stor villighet att samarbeta.

Vi började att fira mässor regelbundet, lördagskvällens mässa i Brämaregårdens kyrka och söndagsmässa i Norra Biskopsgårdens kyrka.

För en period (1995) gjordes ett försök att samla katolikerna i Hisings-Kärra och i Torslanda genom att fira mässor på resp. ställen. Detta visade sig vara svårt, dels på grund av de relativtsmå grupper katoliker med sådan lokal hemort, dels på grund av de allmänna kommunikationerna (kollektivtrafiken).

Under ett år 1996-1997 koncentrerades verksamheten till Bjurslättskyrkan som hyrdes i sin helhet, inklusive ansvar för städning och underhåll, från Brämaregårdens församling.

Trots det längre avståndet (800m) från såväl Vågmästareplatsen och Wieselgrensplatsen, med dess spårvagnshållplatser, steg både antalet mässdeltagare och de frivilliga församlingsaktiviteterna.

När Bjurslättskyrkan köptes av den Grekisk-Ortodoxa kyrkan och vår verksamhet åter koncentrerades till Brämaregårdens kyrka fanns en viss besvikelse över att inte längre ha en egen kyrka. Församlingsaktiviteterna sjönk temporärt, men utvecklades sedan åter igen.

Kapellförsamling 2000 - 2005

2000 blev det bestämt att Hisingen skulle bli en kapellförsamling och den skulle ha ett namn. Jungfru Marias namn fick den inte ha, då många församlingar i vårt land heter så.

I oktober 2000 hade man en omröstning, som gav följande resultat:

 • Jesu Hjärta 93 poäng
 • Maria Magdalena 81 poäng
 • Den helige Ande 53 poäng
 • Gabriel 32 poäng
 • Lucia 24 poäng
 • Térèse av Jesusbarnet 24 poäng

Kristus Konungen och Jesu Hjärtas kapellförsamling var inte möjligt. Så fick församlingens sitt nuvarande namn.

1:a advent år 2000 utsåg biskop Anders Arborelius S.ta Maria Magdalenas kapellförsamling på Hisingen

I januari 2001 tillsattes ett kapellråd av Kristi Konungens församling.Kapellrådet kom att bestå av medlemmar från nio olika ursprungsländer:

 • Libanon
 • Italien
 • Spanien
 • Portugal
 • Ungern
 • Polen
 • Storbritanien
 • Peru
 • Sverige.
Verksamheten beskrevs i en kort sammanställning till Kristi Konungens församling kyrkoråd enligt bilaga.

Etablerandet av kapellförsamlingen mottogs mycket entusiastiskt och församlings-aktiviteterna stegrades. Barn-, ungdoms- och föräldraraktiviteter ökade märkbart, trosundervisningen tog fart och besöksgrupper bildades.

Första Advent år 2000 upprättades S:ta Maria Magdalena som en kapellförsamling till Kristi Konungens Kyrka. Församlingen har sedan dess firat sina mässor i Brämaregårdens kyrka, tillhörande Svenska kyrkan. Den blev dess centrum och samlingsplats.

Egen församlingen 2005

S:ta Maria Magdalenas Församling övergick från att vara en kapellförsamling till egen församling den 1 januari 2005. Då började församlingen skriva in alla förrättningar i kyrkböckerna.

Till S.ta Maria Magdalenas Församling skrevs omkring 2.400 medlemmar över från Kristus Konungens Kyrka. Församlingen får också en egen ekonomi. Anslag från stiftet räknas på dem som är inskrivna i en församling. men för den närmaste fyraårsperioden har gjorts ett övergångsavtal så att S:ta Maria Magdalena lämnar anpassningsbidrag till sin gamla församling.

Länge än kommer ju många att fortsätta åka till Kristus Konungen och där delta i verksamheten som av naturliga skäl är större.Det finns en kärna aktiva i församlingen och den kommer att växa. Församlingen har ett stort område att arbeta över och många katoliker att vara själasörjare för i församlingens utposter norr om Hisingen: på Orust och Tjörn, i Stenungsund och Kungälv, på Öckeröarna och i Marstrand.

Kyrkoherdar

Pater Livinus Torty msp 

           .  15 augusti 2018 -                               

Pater Chikezie Onuoha msp

 • 15 augusti 2006 - 15 september 2018 - förste ordinär kyrkoherde

Tillförordnad kyrkoherde

F. Håkan Jerrhage

 • 1 januari 2005 - 15 augusti 2006 
Webbdesign: Peter Tynkkynen