Detta onda släkte  Fjärde påsksöndagen 7 maj 2017

Mina vänner, idag kan det vara lämpligt att nämna ännu något som kan hjälpa oss förnimma djupet av Guds kärlek till var och en av oss. Den 13 maj kommer Påven Franciskus i Fatima att saligförklara Jacinta och Francisco två av de tre barnen för vilka jungfru Maria uppenbarade sig för etthundra år sedan. Kanske är det viktigt att observera att Jacinta och Francisco dog i unga ålder medan Lucia blev 97 år. Varför dog Jacinta och Francisco i unga ålder och Lucia dog som en gammal människa? Kanske tyckte många att en som har nåd att få se Guds moder skulle leva till en riktig gammal ålder. Trots att de såg Herrens Moder och hon talade till dem ändå dog dem i unga ålder. Vår och en har sin egen kallelse, sin egen uppgift och sin egen väg. Ingen kan ersättas av en annan. Var och en är utvald på ett unikt sätt. Men tillsammans är vi ett utvalt släkte, kungar och präster (Ipet 2:19).

Kanske vore det bra att på denna plats peka på att Jungfru Maria har under historiens lopp gång på gång uppenbarat sig för att påminna oss om vikten med att lyssna till Jesu ord. Hon fortsätter att säga till oss som hon gjorde vid bröllopet i kana: ”Gör vad han säger er”. Eftersom vi utgör en särskild glädje åt Gud lämnar han inte oss i den ondas händer. Vi betyder mycket för honom därför hans kärlek för oss har inga gränser. Han är alltid beredda att rädda oss från alla hotelser. Vi betyder allt för Gud därför offrar han sin son för oss.

Vem kan undgå att se att vi lever i en värld, där den kristne hotas av en anonym atmosfär, vilken låter vår tro framstå som löjlig och absurd. Vi hotas av våld, förtyck och terror. Vem kan undgå att se den världsvida förgiftningen av det andliga klimatet, som hotar mänskligheten och dess värdighet och evangeliet. Den enskilda människan, även de mänskliga samhällena tycks hopplöst utlämnade åt sådana makters verkan. Vi vet som kristna att vi inte kan bli herre över detta hot på egen hand.

Vi har fått uppdrag av Herren att driva ut onda andar. De tolv blev sända för att bota alla slags sjukdomar och krämpor. (Matt 10:1). Att hela är en viktig dimension av den apostoliska sändningen av den kristna tron. Kristendomen har kallats för en terapeutisk religion – en religion som helar. Jesus kom för att ge oss liv i överflöd (Joh 10:10). Tjuven som är den onde kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Helandet har att göra med fullmakten att driva ut demoner, att befria världen från mörka hot syftar till att leda till den ende sanne Guden.

Vi förstår att Jesus själv i djupaste och egentligaste mening är himmelen. Den som går igenom honom är redan i himmelen. Att inte gå genom honom innebär att gå vilse, att gå förlorad. Det är genom honom Guds vilja helt och hållet sker. Vi frestas att tänka att vi genom oss själva och vårt eget kunnande kan ha liv, det är högmod som gör oss kalla och brutala. Det förstör till sist allt. Jesus uppmanar oss med vad han säger idag att satsa på Gud, att inte söka någon annan säkerhet än honom, att lita på Gud i livets stora utmaningar är att satsa på honom.

För att en människa ska finna vägen från en mera ytlig fromhet till en djup enhet med Guds vilja, behöver människan genomgå prövningar. Det är en absolut nödvändig väg för att finna sig själv och komma till Gud. Jesus säger tydligt att han är grinden till fåren. För att vi ska ha en sann relation med medmänniskor innebär att vi inte kan hålla Jesus utanför. ”Den som inte gå genom grinden” säger Jesus, han är en tjuv och rövare.  Många av oss är rövare gentemot varandra. Vi plundrar och söker berika oss på varandras bekostnad.  Tyvärr är det vi ser i många religiösa grupper idag. I Guds namn många så kallade ’Guds män’ är vargar i fårs kläder. Dessa pastorer eller Guds män berikar sig på människornas rädsla för den onda och döden.

Här är det nödvändigt att poängtera att det utesluter varje magisk förståelse av helandet som hjälp från de hemlighetsfulla makterna. Magiskt helande är alltid förknippat med konsten att vända det onda mot den andre och sätta in demonerna mot denne. Hos de flesta förkunnar i vår dag ser vi en stark betoning på under, helandet som kan betraktas som magi, spiritismen och andra ockulta konster.

Endast om människan blir ett med Gud kan den sant läkande processen i henne börja. Helandet handlar om Guds rike. Det handlar om att Gud blir Herre i oss och världen. Detta driver ut fruktan för demonerna och en uppmaning att tro på Gud och att bruka förnuftets krafter i tjänst hos helandet. Gud känner oss vid namn, han kallar oss vid våra namn. Var och en av oss älskas personligt och får ett personligt namn. Även om vi vandrar i dödsskuggans dal fruktar vi inte något ont, för att Gud är med oss.

Här ska det observeras att Jesus inte är bara grinden, han är också herden. Som kristna tillhör vi Kristi hjord. Det är Kristus som är vår glädje och trygghet. Av sin fader har Kristus fått uppdraget att skyllda och bevara oss, sin hjord. Tyvärr är vi ofta konstiga får. Samtidigt som vi vill att herden ska skyllda oss, motarbetar vi honom. Herden ger sitt liv så att vi få leva. Till och med var vi med, planerade och mördade honom. Ändå uppstod han för vår skull så att vi kan besegra synd och döden.

Aposteln John varnade också för att de som går före Kristus och inte fortsätter i Kristi lära. De har inte Gud (2 Joh 1: 9). Sådana lärdomar från dessa människor borde vi hålla oss ifrån. Frälsning finns endast i Jesus, den uppståndna Herren. Det är därför Jesus sade i Johannes 14: 6 att han är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utom genom honom. (John 14: 6). Tyvärr är det fortfarande många som inte accepterar Jesus som Herren, till exempel Jehovas Vittne, Judendom, även många kristna ledare har idag tvivel i deras hjärtan och sinne om Jesu person.

Om vi är övertygade om att de Heliga Skrifterna är inspirerade av den Helige Ande då kan vi också vara övertygande om att Jesus i sin person är Guds rike. Livet i detta rike är Kristi fortlevnad i de sina. I det hjärta som inte längre får sin näring, livskraft tar riket slut.  I det hjärta som blir berört och förvandlat av denna kraft, där tar det sin början. Riket är ett enda. Det består endast av Herren som är dess liv, dess kraft och dess medelpunkt. Att be om Guds rike är att säga till Jesus: Låt oss vara dina Herre! Genomträng oss, lev du i oss. Gud blir allt i alla (1 Kor 15: 26–28): Där Guds vilja sker där är himmelen. Jorden blir himmel när och i den utsträckning Guds vilja sker på den.

Vi behöver höra jungfru Marias rop om omvändelse båda som enskilda och som mänskligheten. Detta budskap är samtidigt personligt och likaväl gäller den mänskliga familjen. Vi som kristna är kallade att få del av Guds helighet och härlighet, därför ska vi inte anpassa oss till detta onde släkte som vi göra bort med evangeliet. Var och en av oss bär ansvar för hur vi lever vårt liv och för de människorna vi vilseleder på jorden. Om vi vore medvetna om vår kallelse som utvalda, skulle vi inte anpassa oss till detta onda släkte. Endast i Jesus kan vi hå livet i överflöd. Det var detta som vi såg vid bespisningsundret och vid bröllopets i Kana. Vid varje mässa för vi äta Jesu kropp och dricka hans blod. Hos Jesus ingenting ska fatta oss. Han för oss till vätten där vi finner ro, han leder oss på rätta vägar, för sitt namns skull (Ps 23). Vi har i den uppståndne Herren fått en vapenutrustning så att vi kan göra motstånd mot dessa makter. Gud går med dig alltid, gå med honom genom att sätta ditt hopp på honom, vår själars herde och vårdare. Detta är vad vi är kallade till. Kommer vi att låta Guds ord träffa oss i hjärtat eller ska vi tillhöra de som inte tog till sig hans ord? Kommer vi att fråga vad vi ska göra för att räddas? Kommer vi att lyssna till Petrus ord att omvända oss och låta oss döpas i Jesu namn? Med Petrus ord vädjar jag till er idag: ”Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn…” Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen