På Sinai berg – Heliga Trefaldighets Dag 11 juni 2017

Mina vänner, nu är den ljusa årstiden, sommaren med sol, den klara kvällssolen som fyller rummet är här igen. Sommaren, en tid att damma av resväskor och åter upptäcka vilodagen. Olika firande sker under denna tid, dop, första kommunion, konfirmation, studentexamen bland annat. Många längtar till en vilsam och härlig avkoppling någonstans. De flesta längtar till en avkoppling som kan fyllas med vänner, måltider och fester. Många har bokat flygbiljetter till olika destinationer. Somliga har redan åkt iväg. Livet är verkligen en tid när vi förbereder för den stora resan, den eviga vilan hos Gud. Hoppet med vingar är det som krävs för att vi ska klara färden tvärs genom livets stormar. Igår var kardinal Anders Arborelius ocd hos oss för att konfirmera några av våra ungdomar. Detta är en bekräftelse på den tro, hopp och kärlek som dessa unga har på Gud och vår Herre, Jesus Kristus. Nu kan du gå ut och vittna av hjärtat om att Kristus lever och är världens enda frälsare. I en värld som lider av massa smärtor och konflikter är dessa ungdomar kallade till ett liv i tron och gemenskap med den treeniga Guden.

I söndags firade vi Pingstdagen, som uppenbarade den sista personen av de tre gudomliga personerna. Den helige Ande uppenbaras som en annan gudomlig person i förhållande till Jesus och Fadern. Idag är det den heliga Trefaldighetens söndag. Den Treeniga Guden handlar om en Gud som är tre personer ändå en enda Gud. Vi bär en likhet med Treenigheten genom att vara. Det är med kraft av vår förnuftiga natur som vi kan sägas bära Guds bild i oss. Vi har en medfödd läggning att förstå och älska Gud. Även de som anser som icke troende.

Om vi går ut till gåtorna och frågar dagens människor om sin gudsbild kommer vi säkert att få massaolika svar. Vad skulle du svara om du får fråga: ”Hur ser Gud ut för dig? Alla blir döpta i Faderns och sonens och den helige Andes namn. Detta innebär att Gud är treenig. Ändå när man får fråga om hur ser Gud ut, finns i svaret inget som påminner om att han är treenig. Med bilder har man försökt att uttrycka hur Gud ser ut. En som kommer till minne är målningen av Andrej Rubljovs treenighetsikon som har namnet ”den heliga treenigheten”. Det klart att ingen bild eller ikon skulle kunna uttrycka Guds väsen. Oftast talar vi om Gud som om han inte treenighet, en relation, en Gud i tre personer. Bibelns språk låter oss få lära att Gud är treenig. I Gamla Testamentet (1 Mos 18:1–15) läser vi om de tre hemlighetsfulla männen som besökte Abraham vid terebintlund som kallas ”Abrahams gästfrihet”.

För Israel uppenbarade sig Gud som den Ende (5Mos 6:4–5). Gud uppenbarade sig stegvis för människorna. För att hjälpa oss förstå läran om Treenighetens Gud, gör kyrkofäderna distinktion mellan ’theologia’ och ’oikonomia’. Med det första menar de Guds innersta liv, medan de med det andra syftar på hur Gud genom sitt verk uppenbarar sig i världen. Gud har lämnat spår av sitt treeniga väsen i sitt skapelseverk och i den uppenbarelse som ägde rum under Gamla testamentets tid. ” ”Ingen utom Guds Ande vet vad som finns i Gud” (1Kor 2:11). Hela Bibeln ljuder av treenighet. Varje bok och händelse i Bibeln är tunga av mening. Det krävs en förståelse av skriftens ursprungliga språk och dess kulturella kontexter för att bättre förstå innebörden i det som de beskriver. Därför vänder jag mig till det hebreiska språket och kulturen i sökandet efter Guds natur. Det finns mycket i kristendomen som är tankeväckande, läran om treenighetens Gud är definitivt en av dem.

Trots att ordet ”trefaldighet” (Ha shilush Ha-kadosh) inte direkt förekommer i skriften är det ändå ett hebreiskt koncept med ursprung från båda Gamla Testamentet (Tenakh) och Nya Testamentet (Brit Chadashah). Gud Fadern sände sin Son och den helige Ande för att uppenbara sitt underbara mysterium. Den heliga Ande är den första som genom nåd framkallar tron i oss så att vi kan känna Fadern och Sonen.  Det är vår bekännelse att det finns en enda Gud i tre personer - en i sin natur, sin substans och sitt väsen. Den heliga Treenighetsläran har sitt ursprung i Kyrkans levande tro, med dopet som utgångspunkt. Detta trosmysterium är centralt i den kristna tron och det kristna livet. Det handlar om vem Gud är i sig själv. Den är alltså källan till alla andra troshemligheter, dvs. den mest grundläggande och väsentliga trosläran i ’trossanningarnas hierarki’. Det som är grundbulten i kristendomen är att genom inkarnationen har den andra personen i Gudomen blivit människa genom den helige Ande av jungfrun Maria. I Jesus förenas Gud och en människa. Han är identisk med det gamla testamentets JHWH.

Gud uppenbarar sig som treenig i skriften. Skapelseberättelsen skildras i tredje person, ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Vers 2 lyder så här: ”gudsvind svepte fram över vattnet” (1 Mos 1:2). I nästa vers läser vi det första direkta citatet av Guds eget ord: ”Ljus, bli till (1 Mos 1:3). Redan från Bibelns första rader ser vi Guds (Elohim) skaparverk och Helige Andens närvaro (Ruach Elohim). Guds röst är troligen Gud själv liksom Guds ord är Gud själv. I 1 Mos 1:26 talar Gud i pluralis och säger: ”Låt oss göra människor som är vår avbild”(Jf 1Mos 3:22, 11:7; Hes 6:8). Ytterligare läser vi i Predikaren ”Tänk på din skapare” (12:1) och i Psaltaren befalldes Israel att glädja sig i sin skapare(pl) 149:2). Härmed kan vi observera att redan i 1 Mos 1:1–3 Gud (Elohim), Guds Ande (Ruach Elohim), och Guds Ord (och Gud sade…) deltar i skapelseverket.

Hos Jesaja 54:5 används pluralform med tre olika namn på Gud: ” Ty din man (pl) är han som har skapat dig (pl), han vars namn är Herren Sebaot, din befriare är Israels Helige, han som kallas hela jordens Gud”. Här är det viktigt att lägga märke till att Herren Sebaot och din befriare kallas för hela jordens Herre som tyder på en plural transcendens enhet. David i sin psaltare skriver: ”Så lyder Herrens (YHVH) ord till min härskare (Adonai) sätt dig på min högra sida…(110:1, se Psalm 45:6-7. I den prästliga välsignelsen i Gamla Testamentet används en trefaldig form: ”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig fred” (4 Mos 6:24–26). Denna form liknar vad vi har hos profeten Jesaja: ”Helig, Helig, Helig är Herren Sebaot…(Jes 6:3).

Vi kan se att idén om Gud som treenig inte tar bort idén om en enda Gud men övergår rabbinsk judendom och Islams idé om en absolut monetism genom att förstå enhet som en gemenskap. Verkligheten verkar vara multidimensionell och inget existerar i isolation. I verklighetens natur finns inbyggt gemenskap. Jesus är sann Gud och sann människa. Människan är både ande, kropp och själ. Vårt uppdrag här i världen kan också sägas vara trefaldigt: kärlek till Gud, medmänniska och sig själv. Gud (YHWH) har sänt Jesus och den Helige Ande till världen (Joh. 3:16). Jesaja 48:12–16 bekräftar detsamma: ”Hör på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat! Jag är Gud, jag är den förste och jag är den siste… Nu har Herren Gud sänt mig, och hans ande … I den här texten, den som kallar sig den förste och siste säger samtidigt att han är sänd av Gud och hans ande.

Gud som treenig finns överallt i Bibeln. Jesus talar om Gud som treenig och befaller lärjungarna att döpa i Fadern, i Sonen och den helige Ande (Matt 28:19). Jesus jämställer också sig med Fadern (Joh 8:58), 10: 30; 14:8–9). Fadern är Gud (Jes 64:8; Mal 2:10; Joh 8:54). Jesus är Gud (1 Tim 3:16; Joh 1:1–14; 9:38; Titus 2:13; Heb 1:8–9, 5:6; Joh 5:18; Rom 9:5; Fil 2:5–11). Att Jesus är kungarnas konung innebär att han är Gud (Jes 44:6; Upp 22:13), endast Gud är konungarnas konung. Den Helige Ande är också Gud (Apg 5:3-4; Joh 4:24; Luk 12:10; 2 Kor 3:17; 1 Kor 3:16, 6:19; Apg 13:2; Heb 3:7–11). Dessutom predikade och förkunnade Jesu lärjungar om en trefaldig Gud med deras triadik formular 1 Kor 12:4–6, 2Kor 13:14, 1 Pet 1:2, Efe 4:4-6, Matt 28:19. Gamla testamentet är kallat Tanakh som en akronym och är uppdelat i tre nämligen Torah (läran), Nevi’im (profeterna), och Ketuvim (skrifterna). På liknande sätt är Nya testamentet (B’rit Chadashah) också uppdelat i tre: besorat Hage’ulah (evangelium), Iggerot(brev), och Hitgallut (uppenbarelse).

Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer: treenigheten av samma väsen. Var och en av dem är Gud helt och hållet. Fadern, Sonen och den helige Ande är inte helt enkelt tre olika sätt för Gud att existera. Fadern föder, Sonen är född och den helige Ande utgår. Det var först vid Nicea år 325 och Konstantinopel år 381 som Kyrkan fastställde Jesus och den helige Anden som gudomliga personer. Konciliet i Kalcedon säger att Kristus är en enda i två naturer, utan sammanblandning, förändring, delning och åtskillnad. Han är inte femtio procent Gud och femtio procent människa. Han är hundra procent gudomlig, hundra procent mänsklig. Paulus brev har många ställen där han hälsar församlingarna i Faderns, Sonen och den helige Andes namn (2 Kor 13:13). Jesus befaller sina lärjungar att döpa i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Hur detta är så överträffar vår fattningsförmåga. Desto mer jag försöker förstå hur Gud är tre personer av samma väsen, desto svårare är det att begripa. Det är kärleken som är bandet och nyckeln till förståelse av förhållandet mellan de tre gudomliga personerna. Fadern sände sin Son och den helige Ande för att visa sin kärlek till världen. (Joh. 3:16). De är en gemenskap och lever i fullkomlig enhet både i Treenighetens inre liv och i sin kärlek till världen. Treenighetens inre liv och uppenbarelse i frälsningsverket kallar oss till ett liv i gemenskap med varandra som har kärlek som sin grund. Gud är ju kärlekens och fridens Gud.

Vi upplever världen som en trefaldighet av rum, tid och materia. Utrymme är också tredimensionellt, bredd, höjd och djup. Tiden består av forntid, nutid och framtid. Materia som vetenskapen lär har tre komponenter proton, elektron och neutron. Vi upplever oss som en trefaldighet av kropp, själ och ande. Alef, hebreiska alfabetet första bokstav har tre delar och har symboliskt nummer 26. Detta är också samma antal som heliga namnet YHVH. Det finns tre delar av alef ändå ett alef, det finns också tre personer i Gud, ändå en Gud. Märkligt att judedomen summerar Alef så här: Alef är 111 (alef =1, lamed=30 och pey= 80). Av intresse kan vi också notera att när vi placerar den första bokstaven i Torah (dvs. Bet i ordet ”Bereshit) tillsammans med den sista bokstaven i det Nya testamentet (dvs. Nun i ordet Amen), blir ordet (Son) resultatet.

Om vi är eniga och håller frid med varandra kan vi vara säkra på att fridens Gud ska vara med oss (2 Kor 13:11-13). Gemenskap är en gåva från den helige Ande till dem som är eniga och håller frid. Guds kärlek övergår allt vi kan tänka eller önska. Han bevisar sin gränslösa kärlek genom att sända sin ende son till oss. Att komma till kyrkan är som att komma upp på Sinai berg precis som Mose gjorde (2 Mos 34:4b-6, 8–9). Där möter vi Gud som är ”barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet”. Vi har en Gud som vill förlåta oss vara missgärningar och synd och ta oss så sin arvedel. Det var Guds kärlek för världen som gjorde att han gav den sin ende son, för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

Frågan om Bibeln är från Gud eller om den bara är människors tankar och visdomsord är en omdebatterad fråga även bland kristna och liknar frågan om hur ser ut gudsbild för dig. 2014 gjordes en opinionsundersökning bland kristna i USA som visade att majoriteten håller med om att ”Bibeln på något sätt kommer från Gud”. Men omkring 1 av 5 ansåg att Bibeln bara är en blandning av ’sagor, legender, historia och regler”. Bibeln kan bättre beskrivas som Guds ord i människans språk. Det vill säga, den är inspirerad av Gud (2 Tim 3:16). Det finns saker som talar för att Bibeln är inspirerad av Gud, nämligen, den är vetenskapligt korrekt, förutsäger framtiden och ger samtidigt svar på livets stora frågor. För oss gäller det att endast vänta på Gud även där allt hopp är ute. Vi har inget annat val än att tro och hoppas. 

Att Gud är treenig har implikationer för oss kristna. Treenigheten är en relation av Fadern, Sonen och den heliga Anden. Var och en av de tre personerna bidrar till att fullgöra treenighetens plan. Vi människor är skapade att leva och vara i relation. Detta innebär, att vi som Guds avbild ser treenighetens avbild i varje människa som vi möter samt visar dem respekt och kärlek och att alltid upptäcks och uppskatta den värdighet som Herren från tidens början har krönt människan med, var och en av oss. Att förneka någon människa den värdighet som Gud har utrustat henne med är att förneka treenighetens Gud. Liksom treenigheten lever vi som människor i relationer med varandra. Vårt uppdrag är att bidra till världens positiva utveckling. Därför är vi kallade att arbeta för fred, hopp och kärlek vilka är de främsta gåvor som Gud i den helige Anden har skänkt oss. Det är just detta som gemenskapen med treenighetens Gud kräver.  Chikezie Onuoha msp

Webbdesign: Peter Tynkkynen