Hans är härligheten i evighet, 21 sön 2017

Published on Friday, 25 August 2017 17:13
Written by Chikezie Onuoha MSP

Mina vänner, vår tid kallas för postsanningens era. Den nya uttrycksformen för de flesta kristna är att skapa egna bilder av kyrkan och Gud. Idag finns det en utbredd kristen vidskepelse, vantro eller vad som kan kallas ’kristen trolldom’ i vilken alla typer av extra sensorier perception (ESP) används för att förutsäga framtiden och dåtiden, att utföra ’underverk’, lova ett framgångsrikt liv på allt sätt.

 

Vissa kyrkofäder tolkade dagens text om Davids hus` nyckel som en messiansk profetia (Jes 22:19-23). För dem hade Gud tagit sin makt från Israels ledare och gett den till Jesus som gav den till Petrus, sin kyrkas ledare, det nya utvalda folket. Shevna missbrukade sin makt genom att uppmuntra kung Hiskia (716–687) att revoltera mot Assyrien och be om hjälp från hedningar, Egypten. Profeten Jesaja var helt emot detta och sade att Juda skulle sätta sitt hopp på Herren. Juda lyssnade inte och det ledde till dess och Jerusalems undergång etthundra år senare. Shevna förlorade sin makt för sin lust för världen och sin otrohet mot Gud.

Fariséerna och sadducéerna som var ledare för Israels folk förlorade sin makt och position på grund av samma begär för världen och dess lockelser. Klippan är Kristus (1 Kor 10:4). Allt sammanfattas i honom (Ef 1:10). Han är Guds vishet, ordet i vilket Fadern har skapat allt och utrycker hela sitt väsen. Detta borde lära oss något som kristna. Tyvärr gör det inte det. Vi lär inte av historien. Därför är risken att vi går samma öde till mötes som de. De flesta av oss kristna har glömt vår upphöjda position inför Guds plan. Världen och dess attraktion har vi upphöjt till vårt främsta goda. Många kristna har gjort pengar till syftet för sitt liv och äventyrar därmed sitt eviga liv. Många kristna har tappat sin tro och fallit offer för världen. Till och med har många blivit ateister och det värsta är att många som sitter i kyrkbänkarna är rent konkret i praktiken ateister i sina tankar och handlingar. Många har glömt Kristi fråga: ”Vad ska det tjäna till om du vinner allt och förlorar din själ?” Många tillber Gud med sin mun medan deras hjärta är långt borta från Gud. Strävar Kyrkans lemmar mot samma mål? Älskar vi Guds bud och löften? Är vårt hjärta där den sanna glädjen finns? Dessa är några viktiga frågor som dagens kollektbön väcker hos oss. Varje individ har fått något av Herren att förvalta. För oss alla finns en räkenskapens dag när vi ska stå till svars för hur vi förvaltat vad som hade getts till oss.

I dagens första läsning hör vi om förvaltaren Sebnas räkenskapsdag. Han hade befunnits ovärdig som förvaltare därför ska han avsättas (Jes. 22:19-23). När Herren öppnar ska ingen stänga och när hans stänger ska ingen öppna. Skriften talar om att himmelen och jorden förkunnar Herrens härlighet. Ändå kan ingen eller inget på jorden förstå vilket djup av rikedom, vishet och kunskap som finns hos Gud. Ingen kan känna till hans tankar eller vara hans rådgivare (Rom 11:33-36). Av honom och genom honom och i honom är allting. På en annan plats uttrycker aposteln Paulus samma sak med andra ord: ”I honom lever vi och finns till.” Kunskapen som skapelsen ger om Guds skönhet är inte så upphöjd som den Gud uppenbarar i sitt eget väsen. Ändå behövs båda för att vi ska lära känna honom så mycket som möjligt. Händelser runt om i världen tvingar mig gång på gång att ställa frågan: ”Herre, vem är du?” Min tro säger att jag vet vem du är men när det händer tragiska saker förstår jag att jag kanske inte verkligen har förstått vem du är. Mitt intellekt förkunnar dig medan mitt hjärta tvivlar. Jag kan inte låta bli att dagligen fundera på vem du verkligen är när jag ser allt det onda som sker på jorden, människors brutala handlingar och grymheter och du verkar vara tyst. Människan kan inte av sig själv förinta det onda utan endast med Guds nåd. Förgäves vakar vi om inte Herren vakar över sin stad. Vi kommer att till slut beundra Guds försyn. I det ögonblicket kommer vi att förstå Paulus ord: ” Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår (Rom 8:18) och mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig” (2Kor 4:17).

Petrus bekännelse vid Caesarea Philippi inträffade nära den antika staden Dan i norra Israel. Idag är detta en stor arkeologisk plats som innehåller utarbetade byggprojekt uppförda av Herodes Philip och Herodes den större sonson Agrippa II. Caesarea Philippi också känd som Banias, en samling hedniska platser som är kopplade till Panens kult. Centrets mitt på denna antika dyrkningsplats är en stor klippa och grotta, som innehåller resterna av många altare, grottor, tempel och gårdar. Hela området ljuder av romersk mytologi och avgudadyrkan. Jesus använder denna plats som ett perfekt visuellt hjälpmedel till det han avslöjade. Denna plats är en av de viktigaste platserna i Bibeln. Berget Hermon är den viktigaste källan till färskvatten för Israel. Det är tre berg med lika hjörden som är linkad till varandra. Berget Hermon representerar Guds rike och floden Jordanien är livets vatten. Vissa forskare har hävdat att det var på berget Hermon som Kristus förklaring skedde inte berget Tabor som tradition säger. Hermon från antiken antogs som en helig plats kopplad till himlen.

Gud låter allting i sin försyn leda till människans bästa. Det innebär att allt som händer i ens liv är ordnat av Gud till människans lycka. Kan Gud låta oss lida meningslöst? Vår svaghet, brister eller synd kan vara en stor skatt eftersom den lockar fram och utlöser Guds barmhärtighet. När vi reflekterar över detta kan vi inte låta bli att tala om den vishet och härlighet som ligger dolt i lidandet. Det är en illusion att tro att man inte längre får lida när man har satt sin tro och hopp till Herren. Men man lider på ett annat sätt. I den troende går smärta och glädje hand i hand. Ju mer man lider för den älskade och för dem som han vill rädda, desto större blir glädjen. Den dyrbaraste av alla skatter är sann kunskap om Herren. Vi som kristna får inte glömma att vår Herre är en korsfäst Herre. Den som älskar vill vara som den älskade. Det är lidandet som gör oss lika Honom skriver Lilla Teresa. På korset får Kristus sin fulla härlighet. Samtidigt ska vi inte be om lidande. Korset är nyckeln som öppnar Guds hjärta och låter oss tränga in i hans innersta väsen. Många av oss i vår tid klagar på Gud därför att vi glömt att han är en korsfäst Gud. Kan man anklaga en korsfäst Gud? Den andliga vandringen är som att bestiga ett berg. På bergstoppen finns Gud och hans härlighet. Det kräver mod, tålamod och offer för att nå denna topp. Ingen kan träda in i Guds vishet, hans kunskap utan att gå in i lidandets väg och i den finna tröst och glädje. Endast få människor vill gå den vägen medan många vill få nytta av dess nåd. Att lida får människor att lita på Gud. Alla religioner talar om att Gud är obegriplig. Men kristendomen visar på vilket sätt han är obegriplig. Guds vägar och tankar är inte som människans vägar och tankar. Kristi kärlek är väldigare än all kunskap (Ef 3:19). Så länge man inte upptäckt Guds kärleks dårskap, förblir tal om att vi känner Gud eller vet vem han tomt. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son (Joh 3:16).

Petrus och hans efterträdare har fått uppdraget att leda kyrkan (Matt 16:13-20). De har fått nycklarna. Att många kristna grupper inte erkänner detta är en skandal för det kristna budskapet och förminskning av Herrens uppdrag. Alla kan inte få nycklarna utan någon, Petrus måste få makt att tala auktoritativt i kyrkans namn. Därför är det absurt att många kristna förkunnar en Kristus och en kyrka efter egna behov, vidskepelse, trolldom i kristendomens namn. Petrus och hans efterträdares makt är en andlig makt inte en politisk makt. Endast de som vet vem Kristus är kan göra något gott i världen. Petrus har fortfarande nycklarna och därför är han den som är Herrens utsett till förvaltare av hans kyrka. Jesus ger Petrus maktens nycklar och gjorde honom och hans efterträdare till ledare för sin kyrka. Har Gud tagit sin makt från Petrus eller behåller han den fortfarande? Hur vi svarar på denna fråga är avgörande för hur vi förstår Gud och hans kyrka. Det vore en illusion och självbedrägeri att tala om Jesus och hans kyrka utan att göra detta i dess historiska kontext. Har Gud ändrat sitt uppdrag till Petrus? Nyckeln till ett segrande kristet liv är tro. Det finns inget annat som öppnar en till Guds gåvor än verksam tro. Genom att ha tagit sitt liv i sina egna händer och blivit sin egen mästare över sitt liv har många stängt dörren för Gud. Vi vill inte lämna oss helt och hållet i Guds händer.

Tyvärr har många inte förstått varför de är kristna, vem de är, varifrån de kommer, varför de är här, vad kan de göra här i världen och var de är på väg. På sätt och vis bär alla kristna skulden och ansvaret för medkristna som förföljs, fördrivs från hem och länder och blir mördade för sin tro på vår Herre. Vi bär inte tillräcklig vittnesbörd för vår tro på Herren. I dag behöver vi upptäcka vikten att evangelisera, kristendomen är en skatt som inte kan gömmas, den är en gåva som måste ges vidare till andra, den är ett ljus som måste lysa för alla. Vi kan inte låta bli att förkunna de gladaste nyheterna i hela världen. Varför gömmer du din tro? Vi behöver bli praktiska i vår tro och upptäcka Guds härlighet i vardagen. Chikezie Onuoha MSP