Ni tillhör inte er själva - 2: a sön under året B 14 Jan 2018

Mina vänner, ”ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt”. Vi håller skatten i lerkärl. ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss” (2 Kor 4:7). Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt (2 Kor 4:18). Ty i honom är det som vi lever och rör oss och är till… (Apg. 17:28). ”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus” (Psaltaren 36:9). Vi lever i en materialistisk atmosfär där vi har svårt att prioritera andligheten. Paulus liv lär oss att man aldrig ska vara för säker på sin sak. Det är alltid fel at döda andra för att de inte tänker och tror som vi. En värld som präglas av orättvisor, grymhet, våld, fattigdom, hunger och nöd sticker i ögonen. Profeter behövs i vår tid.

Den första läsningen handlar om Samuels kallelse. Samuel bor hos prästen Eli. Han föddes efter att hans mor, Hanna hade bett Gud att om hon skulle få ett barn skulle hon ge honom tillbaka till Gud för att barnet skulle tjäna Gud. Samuels liv är ett löftesliv. I Domarboken 13:2–7, 24-25a kommer Herrens ängel till en barnlös kvinna och säger att hon skulle föda en son, en Guds nasir och att hon ska kalla honom Simson. Liksom Simson var Samuel ett löftesbarn. Han var Guds svar till en barnlös kvinna, Hanna. Liksom Simson var Samuel redan från moderlivet berörd med Guds kraft. Redan i moderlivet tillhörde han Herren.

Nu är det dags för Samuel att börja arbeta för Gud. Han låg och sov i templet nära där Guds förbundsark stod. ”Den unge Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod”. Vårt hem är i Herren. Herrens hus är platsen där han på ett speciellt sätt vill möta oss. Av vikt är det att vi känner oss hemma i Guds hus, vårt skydd och tillflykt. Hanna lovade Gud att Samuel skulle viga sitt liv i tjänst åt Gud. Och Samuel uppfyller löftet och tjänstgör i Herrens tempel. Att vi ser honom i Elis hus är en bekräftelse att hon höll sitt löfte till Gud. Hur många gånger lovar vi Gud något som vi sedan glömmer efter att Gud gjort det för oss? Samuel är en påminnelse till oss alla att hålla våra löften till Gud.

” Men Herren ropar åter på Samuel för tredje gången.” Vi lever i en värld med massa röster omkring oss. I denna mängd ljudande röster kan det vara mycket svårt att urskilja Herrens röst bland alla röster, Guds hus gör det lättare för oss att höra hans röst när han ropar. Tre gånger ropade Gud på Samuel. Gud blir aldrig trött på att ropa på oss. Han vill att vi lyssnar och hör när han ropar.

” Men Samuel växte upp och Herren var med honom” En förutsättning för att Herren ska vara med dig är att du hör hemma i hans hus och att du hör när han ropar.

En sak som jag har lärt mig i mitt 50-åriga liv och nästan 20 år som katolsk präst är att sann glädje kan endast ges en människa om han eller hon inriktar sig på att lösa mänsklighetens eller andras problem. Det är den enda vägen till äkta storhet både här i världen och salighet härefter. Jesus tänkte inte på sig själva utan på nästan. ”Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse” (Rom 15: 1). Kristus sökte aldrig sitt eget bästa. ”Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de ska bli frälsta” (1Kor 10:33). En väg till lycka är aldrig egen vinning på bekostnad av andra. Israels folk begärde en kung av Samuel därför att dennes söner Joel och Abia som sattes som domare över folket sökte egna vinningar. ”Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte egen vinning. De tog mutor och förvrängde lagen (1 Sam 8:1–4).

När Johannes döparen pekade på Jesus hörde två av hans lärjungar det och följde Jesus. Har du tänkt på hur många av Johannes lärjungar som var där den dagen? Varför hörde de inte på honom? Att höra i detta sammanhang måste betyda mycket mer än att endast höra orden. Det måste också innebära en inre förståelse och beredskap att handla efter det som orden säger! När Jesus vände sig om och såg dem frågade han: ”Vad vill ni?” Jesu fråga är lika aktuell idag som det var när han riktade den till de två lärjungarna. Jesus frågar ständigt idag var och en av oss: vad vill du? För att någon ska ge sig iväg för att söka och finna något krävs det att man har målet klart i sikte. Det förefaller som att lärjungarna visste vad de sökte. För dem var livets mål att finna Messias. Det var också den dyrbaraste skatten för dem. Säkerligen måste de ha övervunnit en del motstånd innan de gav sig iväg för att söka honom.

”Vi har funnit Messias”. Med dessa ord uttrycker Andreas glädje och bekännelse över att ha kunnat finna sitt livs glädje. Varje människa har något som han eller hon strävar efter. Det kan vara något andligt eller materiellt. Att söka Gud är alltid ett äventyr. Endast den som är beslutsam i sin sökande finner honom. Vår kallelse har alltid en missionsdimension. Alla som är kallade har därmed fått ett uppdrag att ge Messias vidare till andra människor.

Ingen av oss tillhör sig själv. Vi tillhör Herren och varandra. Somliga menar att det bästa liv är att leva på ens egna villkor. Men jag menar att den som lever på sina eller någon annan människas villkor lever i dårskap. De förnuftiga lever i och för Herren. De lever aldrig för sig själva. Detta innebär att vad vi avskyr ska vi inte önska eller göra mot en medmänniska. Avskyr du att leva i fattigdom och hunger, då ska du inte upprätta, uppehålla ett system som lämnar medmänniskor i det som du aldrig skulle önska för dig själv eller de som du älskar.   I Samuels liv får vi lära att hur man gestaltar sitt liv är vårt eget val. Samuels söner vandrade inte efter sin far. De valde mörkret trots att de hade uppfostrats i ljuset. Detta kan vara tröstade för föräldrar som gjort sina bästa att fostra sina barn p Guds vägar men till slut valde bort Herren. 

Utan Jesus vore vi förlorade, utan honom vore livet utan mening. I honom, med honom och för honom har vi liv och liv i överflöd (Joh 10:10). I kyrkan får vi möjlighet att möta Jesus och bli förvandlade av mötet, leva av hans kärlek och dela med oss och ge vidare. Vi kristna är priviligierade och får trons gåva att förmedla till alla omkring oss. Endast när vi öppnar oss för Herrens förvandlande kraft kan vi bli sanna instrument, glädjebudbärare som skänker frid. Var och en av oss får efterlikna och efterfölja Jesus på ett unikt sätt. Var och en av oss i Maria Magdalenas församling har en unik uppgift i denna gemenskap som Herren genom sin kyrka har kallat oss till. Eftersom vår kyrka är uppkallad efter den heliga Maria Magdalena, uppståndelsens apostel och apostlarnas apostel, kan vi räkna med att hon genom sin bön gör oss till glädjebudbärare för våra familjer och omgivning. Hon kommer att inspirera oss till äkta kärlek till Kristus så att vi får gestalta hela vårt liv efter hans evangelium.

Vi tillhör inte oss själva. Därför har vi inte rätt att göra som vi vill med vårt liv eller med någon annans liv. Det är skandalöst hur livets okränkbarhet, helighet har politiserats av många människor i världen så att livet för många har blivit utbytbart. Det kan aldrig finnas en acceptabel förklaring eller godtagbar ursäkt till våld mot eller dödande av medmänniskor till och med det ofödda barnet. Attacker mot medmänniskor på grund av hudfärg, religion, kön, nationalitet eller etnicitet kan aldrig berättigas. Vårt liv har sitt mening endast i tjänst hos Gud. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen