Inbjudan till gemenskap, Heliga Trefaldighets Dag 2018 B

Mina vänner, i söndags firade vi Pingstdagen, som uppenbarade den sista personen av de tre gudomliga personerna. Den helige Ande uppenbaras som en annan gudomlig person i förhållande till Jesus och Fadern. Idag är det den heliga Trefaldighetens söndag. För Israel uppenbarade sig Gud som den Ende (5Mos 6:4–5). Gud uppenbarade sig stegvis för människorna. För att hjälpa oss förstå läran om Treenighetens Gud, gör kyrkofäderna distinktion mellan ’theologia’ och ’oikonomia’. Med det första menar de Guds innersta liv, medan de med det andra syftar på hur Gud genom sitt verk uppenbarar sig i världen. Gud har lämnat spår av sitt treeniga väsen i sitt skapelseverk och i den uppenbarelse som ägde rum under Gamla testamentets tid. ” Hela Bibeln ljuder av treenighet. Varje bok och händelse i Bibeln är tunga av mening. Det krävs en förståelse av skriftens ursprungliga språk och dess kulturella kontexter för att bättre förstå innebörden i det som de beskriver. Därför vänder jag mig till det hebreiska språket och kulturen i sökandet efter Guds natur. Det finns mycket i kristendomen som är tankeväckande, läran om treenighetens Gud är definitivt en av dem. Som människor är vi alla en social varelse som i sin natur är kallade till att upptäcka och leva i gemenskap. Kärleken till de andra är den ende som gör detta möjligt.

Trots att ordet ”trefaldighet” (Ha shilush Ha-kadosh) inte direkt förekommer i skriften är det ändå ett hebreiskt koncept med ursprung från båda Gamla Testamentet (Tenakh) och Nya Testamentet (Brit Chadashah). Gud Fadern sände sin Son och den helige Ande för att uppenbara sitt underbara mysterium. Den heliga Ande är den första som genom nåd framkallar tron i oss så att vi kan känna Fadern och Sonen.  Det är vår bekännelse att det finns en enda Gud i tre personer - en i sin natur, sin substans och sitt väsen. Den heliga Treenighetsläran har sitt ursprung i Kyrkans levande tro, med dopet som utgångspunkt. Detta trosmysterium är centralt i den kristna tron och det kristna livet. Det handlar om vem Gud är i sig själv. Den är alltså källan till alla andra troshemligheter, dvs. den mest grundläggande och väsentliga trosläran i ’trossanningarnas hierarki’. Det som är grundbulten i kristendomen är att genom inkarnationen har den andra personen i Gudomen blivit människa genom den helige Ande av jungfrun Maria. I Jesus förenas Gud och en människa. Han är identisk med det gamla testamentets JHWH.

Gud uppenbarar sig som treenig i skriften. Skapelseberättelsen skildras i tredje person, ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” I den prästliga välsignelsen i Gamla Testamentet används en trefaldig form: ”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig fred” (4 Mos 6:24–26). Denna form liknar vad vi har hos profeten Jesaja: ”Helig, Helig, Helig är Herren Sebaot…(Jes 6:3).

Vi kan se att idén om Gud som treenig inte tar bort idén om en enda Gud men övergår rabbinsk judendom och Islams idé om en absolut monoteism genom att förstå enhet som en gemenskap. Verkligheten verkar vara multidimensionell och inget existerar i isolation. I verklighetens natur finns inbyggt gemenskap. Jesus är sann Gud och sann människa. Människan är både ande, kropp och själ. Vårt uppdrag här i världen kan också sägas vara trefaldigt: kärlek till Gud, medmänniska och sig själv. Gud (YHWH) har sänt Jesus och den Helige Ande till världen (Joh. 3:16). Jesaja 48:12–16 bekräftar detsamma: ”Hör på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat! Jag är Gud, jag är den förste och jag är den siste… Nu har Herren Gud sänt mig, och hans ande … I den här texten, den som kallar sig den förste och siste säger samtidigt att han är sänd av Gud och hans ande.

Gud som treenig finns överallt i Bibeln. Jesus talar om Gud som treenig och befaller lärjungarna att döpa i Fadern, i Sonen och den helige Ande (Matt 28:19). Jesus jämställer också sig med Fadern (Joh 8:58), 10: 30; 14:8–9). Fadern är Gud (Jes 64:8; Mal 2:10; Joh 8:54). Jesus är Gud (1 Tim 3:16; Joh 1:1–14; 9:38; Titus 2:13; Heb 1:8–9, 5:6; Joh 5:18; Rom 9:5; Fil 2:5–11). Att Jesus är kungarnas konung innebär att han är Gud (Jes 44:6; Upp 22:13), endast Gud är konungarnas konung. Den Helige Ande är också Gud (Apg 5:3–4; Joh 4:24; Luk 12:10; 2 Kor 3:17; 1 Kor 3:16, 6:19; Apg 13:2; Heb 3:7–11). Dessutom predikade och förkunnade Jesu lärjungar om en trefaldig Gud med deras triadik formulär 1 Kor 12:4–6, 2Kor 13:14, 1 Pet 1:2, Efe 4:4–6, Matt 28:19. Gamla testamentet är kallat Tanakh som en akronym och är uppdelat i tre nämligen Torah (läran), Nevi’im (profeterna), och Ketuvim (skrifterna). På liknande sätt är Nya testamentet (B’rit Chadashah) också uppdelat i tre: besorat Hage’ulah (evangelium), Iggerot(brev), och Hitgallut (uppenbarelse).

Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer: treenigheten av samma väsen. Var och en av dem är Gud helt och hållet. Fadern, Sonen och den helige Ande är inte helt enkelt tre olika sätt för Gud att existera. Fadern föder, Sonen är född och den helige Ande utgår. Det var först vid Nicea år 325 och Konstantinopel år 381 som Kyrkan fastställde Jesus och den helige Anden som gudomliga personer. Paulus brev har många ställen där han hälsar församlingarna i Faderns, Sonen och den helige Andes namn (2Kor 13:13). Jesus befaller sina lärjungar att döpa i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

För många kristna är en trefaldig Gud ett abstrakt koncept som inte har relevans för vardagen. Men det är förstås fel. Att Gud är Trefaldig har konsekvenser för människan. Att Gud lever kan vi fortfarande se i den mänskliga strävan till sanning, solidaritet och gemenskap. Det är en Trefaldig Gud som möjliggör att människor kan leva i gemenskap. Guds liv är en ständig inbjudan till människan att leva i gemenskap och detta har han skapat oss till. I det ögonblick Gud skapade människan tog han sin boning i henne. Var och en är treenighetens tempel - Fadern, Sonen och Anden lever inom oss. Detta betyder att de gudomliga personernas ständiga kärleksutbyte pågår i ditt inre. Detta är en svindlande kunskap som inger hopp och glädje.

Vi upplever världen som en trefaldighet av rum, tid och materia. Utrymme är också tredimensionellt, bredd, höjd och djup. Tiden består av forntid, nutid och framtid. Materia som vetenskapen lär har tre komponenter proton, elektron och neutron. Vi upplever oss som en trefaldighet av kropp, själ och ande. Alef, hebreiska alfabetet första bokstav har tre delar och har symboliskt nummer 26. Detta är också samma antal som heliga namnet YHVH. Det finns tre delar av alef ändå ett alef, det finns också tre personer i Gud, ändå en Gud. Märkligt att judendomen summerar Alef så här: Alef är 111 (alef =1, lamed=30 och pey= 80). Av intresse kan vi också notera att när vi placerar den första bokstaven i Torah (dvs. Bet i ordet ”Bereshit) tillsammans med den sista bokstaven i det Nya testamentet (dvs. Nun i ordet Amen), blir ordet (Son) resultatet.

Om vi är eniga och håller frid med varandra kan vi vara säkra på att fridens Gud ska vara med oss. Gemenskap är en gåva från den helige Ande till dem som är eniga och håller frid. Guds kärlek övergår allt vi kan tänka eller önska. Han bevisar sin gränslösa kärlek genom att sända sin ende son till oss. Han är barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet (2Mos 34:4b–6).   

Att Gud är treenig har implikationer för oss kristna. Treenigheten är en relation av Fadern, Sonen och den heliga Anden. Var och en av de tre personerna bidrar till att fullgöra treenighetens plan. Vi människor är skapade att leva och vara i relation. Detta innebär, att vi som Guds avbild ser treenighetens avbild i varje människa som vi möter samt visar dem respekt och kärlek och att alltid upptäcks och uppskatta den värdighet som Herren från tidens början har krönt människan med, var och en av oss. Att förneka någon människa den värdighet som Gud har utrustat henne med är att förneka treenighetens Gud. Liksom treenigheten lever vi som människor i relationer med varandra. Vårt uppdrag är att bidra till världens positiva utveckling. Därför är vi kallade att arbeta för fred, hopp och kärlek vilka är de främsta gåvor som Gud i den helige Anden har skänkt oss. Det är just detta som gemenskapen med treenighetens Gud kräver. Chikezie Onuoha MSP.

Webbdesign: Peter Tynkkynen