Att försäkra din framtid, 25 söndagen under året 2010

Mina vänner, idag är det val till Sveriges riksdag, landsting och kommuner - ett val som påverkar alla! Sverige är idag ett mångkulturellt land fastän att det bara är svensk kultur som är synlig i politiken. Det finns olika frågor som man skulle kunna reflektera över under detta val. Men en som jag tycker är viktig är icke-svenskföddas deltagande i valet. Hur är de representerade bland kandidaterna och de politiska partierna? Sammanlagt kan det vara mer än 1,4 miljoner utlandsfödda eller människor med utländsk bakgrund i Sverige ändå lyser deras röst i politik och public service med sin frånvaro. Sveriges anses vara en av de mest demokratiska länderna i världen. I Sverige är valdeltagandet bland icke-svensk födda lågt. Just detta ger anledning till att reflektera över vilken roll utlänningar i Sverige spelar i utformandet av politiken i Sverige. Får de utrymme i det offentliga rummet eller låtsas man att de har det bättre här än i deras ursprungliga länder och därför inte får klaga? Dagens liturgiska texter särskilt den första läsningen ger oss all anledning att kritiskt förhålla oss till det politiska systemet. I dag sker förändringar i Sverige till ett mera utpräglat klassamhälle med stora klyftor mellan människor. Man accepterar mer och mer fattigdom och utanförskap som varit otänkbart i den svenska politiken för 20 år sedan. Både i nyheter och populärkultur framställs ofta "invandrare" som ett problem. Därför är det inte förvånande att Sverigesdemokraterna och Nationaldemokraterna växer och kan komma in i riksdagen.

I sin bok Pensées beskriver Blaise Pascal människan som en varelse som kännetecknas av många olika behov och beroende av andra, samtidigt som hon längtar efter att vara oberoende. Filosofen och teologen Bernard Lonergan skriver att behovet av utveckling är det mest centrala i en människas liv. Samma sak skulle vi kunna säga om alla samhällen. Fastän vi alla kan utvecklas i någon mån, så är ingen av oss kapabel att ständigt utvecklas endast positivt. Människans liv är en blandning av utveckling och förfall, framsteg och regression. I detta sammanhang blir det extra viktigt att vaka över utvecklingen som sker i både individers och samhällenas liv. De goda krafterna som verkar för alla människors lika värde måste idag göra sin röst hörd genom att säga nej till främlingsfientlighet. Din röst kan göra skillnad!

Kristendomen som historiskt och aktuellt fenomen är involverad i dynamiken mellan olika kulturer. Den judo-kristna traditionen rymmer kärlek till den fattige och främlingen. Den är en källa till en fantastisk jämlikhet, gemenskap som inkluderar olikhet och gör så i en radikal jämlikhet och harmoni. Kristen tro har alltid sökt sig och fortsätter att söka sin väg i en värld med många olika religioner, socio- ekonomiska system och politiska institutioner.

Ibland tycks det som att Kyrkan inte ska ha något att göra med politik. Betyder detta att Kyrkan inte ska ha politiska åsikter eller påverka politiken? Kyrkan i Sverige har sedan länge befunnit sig i en tyst position när det gäller politiken. Politiken är en integrerad del av mänskligt liv. Kristna behöver bli medvetna om detta och även i sina böner. Kyrkan lever inte sitt liv i isolering från omvärlden. Gång på gång påverkas hon eller påverkar själv politiska skeenden. Den allmänna opinionen i Sverige kan man säga är att Kyrkan inte ska blanda sig i politiken. Det är därför extra viktigt att alla kristna gör sig hörda genom att rösta och på så sätt är man också med och värnar om demokratins framtid. Värderingar och människosyn är viktiga när vi röstar för någon eller något parti.

Gud har visat oss den ofattbara äran att låta oss vara förvaltare i sitt rike. Vi är på så sätt hans medarbetare i skapelseverket. Han har delat sin intelligens och frihet med oss för att vi ska vara med och styra den utveckling han satte i gång i skapelsen. Gud har värderat människan som sin medarbetare mycket högt. Han skulle kunna styra världen utan människans medverkan, då skulle människan berövas sin frihet och värdighet. Han vill att vi använder vårt sunda förnuft och gör upp vissa planer i våra liv.

Profeten Amos som brukar kallas för "den sociala rättvisans profet" riktar skarp kritik mot ett vinst- orienterat samhälle, där konsumismen har satt sitt spår. Han är ingen ideolog eller har någon politisk agenda. Kritiken riktas framför allt mot de giriga rika som förtrycker och diskriminerar de fattiga. Dessa människor sätter vinst högst i sina liv. Anledningen till att de handlar är endast för att få vinster. Med andra ord skulle man påstå att de inte agerar om de inte tjänar pengar på det. De deltar i religiösa fester medan de innerst inne klagar att det är slöseri med tid de skulle kunna ha använt för att tjäna pengar. Politiken är kanske det viktigaste området i ett samhälles liv där behoven av profeter är störst i vår tid.

Av erfarenhet vet vi att de fattiga inte alltid har samma möjlighet som andra att få rättvisa. Vi vet att de med makt och de rika som vill, kan ofta finna sätt att förtrycka de fattiga genom att gömma sig bakom juridiska uttryck. Amos ord är inte ett hot utan en uppmaning till omvändelse. Det värsta som kan inträffa i ett samhälle är att Gud skulle bli tyst genom att inte ha profeter som fördömer orättvisor och andra former av diskriminering. Den situation som Amos beskriver är lika aktuell idag. Vi skulle kunna likna den med relationen mellan rika och fattiga länder eller hur de rika behandlar de fattiga inom samma land.

Dagen evangelium handlar om hur pengar borde användas. Varje dag hör vi och läser om chefer, direktörer och anställda som förskingrar pengar och får sparken. Det finns berättelser om fusk och förfalskning av dokument och mörkläggning av bevismaterial. Det är ett sådant fall som Jesus berättar om som liknelse i dagens evangelium. På detta sätt kan vi säga att det som han beskriver har förekommit och fortsätter förekomma i alla tider. Vad är det då som gör liknelsen speciell? Det som gör den speciell är just vad Jesus säger om den ohederlige förvaltaren i slutet av berättelsen. Jesus berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt: "Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör". Vi förväntar oss att Jesus skulle ha fördömt den anställdes handling. Det skulle inte ha förvånat oss. Tvärtom berömmer han honom. Men vad är det egentligen som han berömmer i dennes handling? Den ohederlige förvaltaren, när han fick veta att han skulle få sparken från sitt jobb, slösade inte sin tid med att försvara sig utan satte igång att säkra sin framtid. Ingen lämnar världen med sina pengar. Därmed sviker pengar de som förtröstar på pengar. Investera istället i det som evigt består.

Pengar kan ofta vilseleda. Någon som förtröstar sig på pengar kan lätt och fort gå vilse om det väsentliga. I vår tid satser många människor allt för att tjäna pengar. Jesus kallar pengar för avgud. Evangeliet kallar det för "mammon", ett namn som gör det till makten som härskar över världen. Vi ser ofta att pengar kan bli en avgud till vilken allt annat offras. De fattiga och okunniga låter sig köpas av den och säljer sin värdighet som människa. De flesta söker det till varje pris. Tyvärr älskar de flesta av oss pengar och det som pengar kan köpa mer en Gud. Jesus säger att det är svårt för de som är rika att komma in i Guds rike. Jesu syn på pengar fortsätter strida mot vårt tänkesätt och tro när det gäller att vara rik. De som inte dras med i dess kult skylls för naivitet. Vi är vana att se våld, förtryck och dubbelmoral bland dem som söker pengar. Det krävs mycken styrka för att stå emot dess dragnings- kraft. Frågan handlar då om hur pengar ska användas om man inte ska förlora det som är värt allt. Jesus menar i liknelsen att det finns bara ett enda sätt att använda pengar: att dela med sig med de fattiga och de som behöver det för att leva och de som ber om det. Är det vad vi läser i Lukas 12:33: "Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Det enda sätt du kan försäkra din framtid är att använda dina pengar eller resurser till att göra världen till en bättre plats för alla.

I andra läsningen (1Tim 2:1-8) ger den helige Paulus några rekommendationer för kristen bön och äkta liturgi. Det finns i alla tider sökande efter en filosofiskt religiös vetskap - en synkretism som leder till esoterisk världsbild. Paulus uppmanar till en realistisk bild av kristendomen rotad i verklig mänsklig historia. Politisk makt ska användas för samhällets bästa goda särskilt för de fattiga och de som är i nöd. Låt oss idag lyfta vår bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor i Sverige, för politikerna och alla de som har den politiska makten och för dagens val att resultat av detta ska bli ett lugnt och stilla liv, på ett sätt fromt och värdigt. Låt oss återvinna Sverige för Jesus idag genom att rösta för ett rättvisare samhälle som värnar om alla människors lika värde!

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen