Att vara äkta människa, 7 söndagen under året 2011

Mina vänner, det är inte lätt att säga om vi lever i en gudlös tid. Vi ser en växande ateism och samtidigt ett nytt intresse för religion. Här i Sverige finns det många som oroar sig för att religion får mer och mer plats i det offentliga rummet.  Dessa vill se ett förbud mot konfessionella friskolor, religiösa program i tv och radio och i andra massmedier. De senaste åren har vi bevittnat en ny våg av religionskritik runt om i världen.  Många böcker har publicerats. Dessa böcker angriper både judendom, kristendom och islam. Alla religioner dras över en kam.  Religion betraktas som mänsklighetens fiende. Somliga ateister vill se ett samhälle där troende människor inte har samma mänskliga rättigheter som alla andra. Målet för dessa ateister är en fullständig utrotning av religion från världen. De vill att alla människor ska bli ateister. Om de kan lyckas i detta är tveksamt. Men när vi ser många som hade fått en religiös uppfostran i vuxen ålder lämna den, kan vi se att dessa böcker på sätt och vis har effekt på vissa människor.

Enligt vissa är religion upphov till mycket ont och missbrukas på många sätt. Man undrar hur religion istället för skapa godhet leder till mycket elände här i världen. Dessutom är religion för dessa ateister som en sjukdom som överförs från föräldrar till barn. Somliga ateister vill se att detta upphör. Dagens texter har mycket att lära oss om religionens sanna natur. Kan man skylla på religion för det onda som finns i världen? Vad kan vi lära av Guds ord? Vi läser i första läsningen: "Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig" (3Mos 19:1). Helighet är en frukt av kärlek. Kärlek gör ingen något ont. Kallelse till att älska, särskilt sina fiender, är det som utmärker den kristna religionen.  Om detta är sant, hur kommer det sig att kristendomen kan anklagas som upphov till allt ont i världen?

Vi är som kristna kallade till kärlek: "Älska din nästa som dig själv". Vem är min nästa är i detta sammanhang en viktig fråga. Sedan Gud har blivit människa kan man inte skilja mellan människa och Gud. Vi behöver inte välja mellan Gud och människa. Gud är också människa. I varje människa kan vi skåda Gud. Detta har viktiga implikationer för hur vi behandlar andra människor.

Kanske vi kan bäst förstå dagens texter om vi ser dem som en fortsättning på förra söndagens texter som handlade om att Jesus är den som fullkomnar både lagen och profeterna. Han fördjupar och ger mer insikt i dem. Den tredje Moseboken är en produkt av exiltiden. Vid den tiden var det lagen som stod i centrum för judarnas tillbedjan. Dagens första läsning är hämtad ur det som kallas 'helighets kod' (4Mos 17-26). Det handlar om lagens sanna mening. Enligt den är lagens mål inte en blind efterföljelse av några föreskrifter. Helighet grundar sig på kärlek och dess kraft och enda grund är också kärlek. När man försöker följa lagen, är det Gud man försöker följa. Guds helighet grundar sig i kärlek. Därför om man vill bli helig så som Gud, då måste man bli någon som älskar som Gud.

Aposteln Paulus med sitt brev till korinterna försökte hjälpa dem att lösa konflikter som hade uppstått ibland de troende. Troligen hade de delat sig i olika läger och var i påtaglig splittring. Paulus påminner dem om evangeliets sanna kärna. De kristna tar inte emot det som förkunnas på grund av vem som förkunnar, om hur intelligent och bra talare denne är. Han betonar att det är kärlek som är grunden till att vi tror och accepterar det som förkunnas. Denna kärlek segrar över konflikter och är grunden till att vi tar emot våra opponenter.

Jesus klargör med hjälp av två ytterligare exempel hur han är uppfyllelse av lagen och profeterna. Han är inte rädd att ställa radikala, kanske omöjliga krav ur ett mänskligt perspektiv: "Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig" (Matt 5:48). Det är uppfriskande att kunna höra detta när det är urvattnad kristendomen som ofta förkunnas i våra dagar. Evangeliet är heligt, rent, radikalt, oförfalskat och gudomligt. För att vara det trogen är det med hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd, hela din kraft, då kan du verkligen tjäna Gud. Som tidigare nämnts, är dagens evangelium  en fortsättning på förra söndagens. Liksom den första läsningen säger, stämmer Jesu lag överens med den judiska lagen, i vissa fall är det en fortsättning och fördjupning av den. Precis som i 'helighets koden' i Tredje Moseboken, kallar Jesus oss att bli medvetna om att vi måste gå bortom lagens bokstav. Lagen är det minimala som kristna förväntas göra.

Kärlek till vänner är inte tillräckligt. Kärlek måste omfatta alla människor. För att kunna göra detta behöver man kasta av sig rädsla och ta emot alla människor: vänner och fiender. Gud är nådig och barmhärtig. Vi är Guds tempel och Guds ande bor i oss. Guds tempel är heligt, och vi är det templet. I det gamla Testamentet har vi hört.: "Öga för öga och tand för tand. Men i det nya Testamentet får vi lära oss att inte löna ont med ont, utan löna ont med gott. I det gamla förbundet har vi hört: "Du ska älska din nästa och hata din fiende". Men Jesus lär oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Därför att Gud låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Gud räknar inte våra synder och anklagar aldrig. Han förlåter alltid våra synder och helar våra brister.

Jesu närvaro bland oss i världen ställer oss inför ett avgörande val mellan hat och kärlek, tro och otro. Gud tycker annorlunda. Hos honom går nåd före rättvisa. Med andra ord kan vi säga att Guds rättvisa är kärlek. Han söker det som gått förlorat. Han är god, nådig, och barmhärtig. Därför är hans förlåtelse för våra synder en självklarhet som inte uttrycks i ord utan i handling. Att han älskar alla människor till och med sina fiender ser vi på korset. Det är Guds definitiva ord om sin förlåtelse och kärlek för hela världen.  Hans död är till frälsning för alla människor. När vi människor förlåter dem som har sårat oss, sitter ofta det kvar i vårt undermedvetande. Så fort som något händer, dyker det upp i medvetandet. Gud kastar alla våra synder i havets djup (Mika 7:19). Han kastar alla våra synder bakom sin rygg (Jes 38:17).

Ofta agerar vi i livet som om vi kan kämpa oss fram till helighet. Vi tror vi kan bygga upp vår egen helighet. Men helighet är ingenting annat än Guds nåd i oss, Guds Ande som bor i oss. Det är Jesu helighet som strömmar in i oss. Därför är Gud vår helighet. Om vi är kvar i Kristus, då är vi heliga och fullkomliga. Om Gud bor i oss, varför lever vi ett fattigt mänskligt liv? Vi behöver bli mer medvetna om att Anden bor i oss och leder oss i allt. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa (Rom 8:28). Det väsentliga är att vi öppnar oss för Gud och låter anden strömma in i oss. När Anden bor i oss, är vi en skapelse. Det gäller att vara i Jesus inte i oss själva. Vi kommer närmare Jesus när vi öppnar oss för hans ande. Den heliga anden är Jesu ande. Det är Jesus själv som kommer i och genom den helige Anden.

Att bli helig och fullkomlig som Gud kan tyckas orealistiskt. Ändå är det en kallelse grundad i verkligheten. Det är en inbjudan till att älska. Utan kärlek kan vi inte bli mogna och sanna människor. I vår kontext är det viktigt att förstå vad det betyder att vara helig och fullkomlig. Det är att vara äkta och hel. I detta ljus är kärlek till fiender inte bara möjlig, den är också nödvändig. Ingen människa kan nå enhet med Gud utan att älska sina fiender. Vi är alla medlemmar av Guds rike. Genom att vi väljer att kalla varandra fiender, frustrerar vi Guds enhet och motarbetar den. När vi står över våra fördomar, förakt och hat, gör vi då Guds kärleks verk, då är vi heliga och fullkomliga.  I varje människa får vi se en levande bild av Gud. Varje människa har fått av Gud en ojämförbar och oförstörbar värdighet. Därför att alla är skapade till Guds avbild och till likhet med honom. Genom att ha blivit människa, har Kristus på ett särskilt sätt förenat sig med alla människor. Guds fiender står inte utanför Guds välsignelse. Den som vill vara helig måste älska alla människor. Om vill tillämpar detta i vardagslivet, skulle vår värld bli mycket annorlunda. För de som vill få en värld som är fri och kärlekfull finns det inte någon annanstans att få det än i Jesus. Vill du vara en äkta människa måste du älska även dina fiender.

 Webbdesign: Peter Tynkkynen