Att leva Guds ord, 9 söndagen under året 2011

Mina vänner, under 80 och 90 -talet var det vanligt i de flesta kristna hem i många länder att vittna om sin tro genom att sätta upp inramade ord, bilder eller andra saker som förkunnade Guds närvaro och omsorg om världen. Bilar hade olika bibliska ord som talade om Guds välsignelse för de som sätter sitt hopp på honom. Folk brukade bära kläder med kristna motiv eller bibelord.  Det var också vanligt för många kristna att bära Bibeln till kyrkan eller till olika kristna aktiviteter. Då var det modernt att identifiera sig som kristen. Sådana sätt att leva sin tro gjorde Guds ord känt bland många människor. Idag är detta inte längre så vanligt. Vid den tiden var det vanligt för de troende att motivera sina handlingar genom Guds ord och det var lätt att föra samtal i det offentliga rummet genom att hänvisa till Skriften.  Bland moderna judar finns diskussion om hur dagens första läsning ska tolkas och tillämpas. Frågan gäller om dagens förordningar också innefattar kvinnor. Ska de binda Guds ord som ett tecken på sina händer? Ska de ha det som ett märke på sina pannor? Dagens liturgi kanske kan sägas kretsa runt hur Guds ord ska komma till användning hos Guds folk.

Dagens första läsning (5Mos 11: 18, 26-28, 32) tillhör den andra delen av 5:e Moseboken som handlar om beskrivningen av lagen som Gud gav till Mose på Sinai berg.  5:e Moseboken 4:44-11:32  är en typ av andra inledning till hela boken om de etiska lagar som Gud gav till Mose. Av tradition säger vi att 5:e Moseboken innehåller Guds ord genom Mose. Genom moderna bibelstudier hävdar många kommentatorer att den har sitt ursprung under kung Josias tid. Mose manar folket att lägga Guds ord i sitt hjärta och sitt sinne, binda det på handen och ha det som ett märke på pannan. Vi får också se i kap. 6:6-9 att samma krav ställs på Guds folk. Med andra ord ska de ge det uppmärksamhet (Ord 3:3; 6:21; 7:3) i allt de gör.  Inom judendomen har man tolkat detta bokstavligt. Det är därför troende judar bär långa manteltofsar (Matt 23:5) och har Guds ord på sin panna. Det finns likhet mellan 5Mos 11:18, 21 där Guds lag sammanfattas som kärlek till Gud, att tjäna honom med hela sitt hjärta och hela sin själ och 5 Mos 6:4-5 som kanske är den viktigaste texten i hela 5:e Moseboken, Shema, Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själv och av hela din kraft. Att följa Guds ord i detta sammanhang innebär inte att följa sina känslor men det betyder att älska Gud och medmänniskor varje dag i ord och handlingar (3Mos 19:17-18). Sådant sätt att leva medför att man ska gå bortom lagen (Matt 22:34-40; Mk 12:28-34; Rom 13:8-10).

Vi får se att i 5Mos 11:26 beskrivs att följa lagen på två olika sätt, nämligen: välsignelse och förbannelse (5Mos 30:15-20; 28:1-14, 15-46). Dessa texter beskriver implikationer för ett liv för dem som hör Guds ord som ett liv fyllt med välsignelser t. ex långt liv medan ett liv i otro leder till negativa konsekvenser för de som inte lyssnar till Guds ord. Detta innebär inte att Gud straffar varje person som inte lyder honom utan dessa negativa konsekvenser är en följd av den naturliga ordning som lagts från början. Man måste i detta sammanhang undvika risken att se varje negativ sak som händer någon som en direkt konsekvens av olydnad mot Gud. Sådana effekter kan vara en följd av olika tillfälligheter som sker i livet (Eccl 9:11).

Tro leder alltid till beslut eller val i de olika situationer som vardagslivet innebär. Hur de troende väljer vad de gör i livet, deras sätt att leva och handla har därför implikationer inte bara för dem utan för andra. När Guds ord blir levande och verksamt i de troendes liv blir det till gagn för alla människor. I kapitel 27-28 blir vad som sägs i 5Mos 11:18 förklarade och Josua omsätter dem i handling.

Det har aldrig varit lätt att verkligen förstå Guds ord. Vi ser redan under Jesu tid att lärjungarna ibland hade det svårt att förstå Gud ord. Vi minns att Jesu lärjungar hade misslyckats med att hela någon som kom till dem. När de var ute såg de en man som i Jesu namn botade de sjuka. De försökte stoppa honom. När de kom tillbaka beklagade Johannes sig över att någon som inte tillhörde lärjungekretsen kunde driva ut demoner medan de inte kunde göra det. Då svarade Jesus att de inte skulle hindra honom: "Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss (Mk 9:39-40). Vid ett att tillfälle säger Jesus det som tycks vara raka motsatsen: "Den som som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar (Matt 12:30). Om man läser endast orden kan Jesus tyckas motsäga sig själv. Men Guds ord måste alltid läsas i sitt sammanhang annars misstolkas det. Det finns i vår tid många som anser att det är tillräckligt att läsa Guds ord som det finns i Skriften för att de ska förstå allt som Jesus vill säga oss. Att detta inte stämmer visar kristendomens historia med tanke på dess mångfald av olika samfund och sekter som hänvisar till Gud ord för att stödja motsatser i olika frågor. I detta sammanhang bevittnar vi hur den helga skriften har blivit en källa till splittring när den lämnas till enskilda människors godtycke.

Martin Luthers lära om sola scriptura ledde honom till att förneka att Jakobs brev är inspirerat av Gud. Kyrkan lär i enlighet med Jakobs brev 2: 14 - 26 att 'tro utan gärningar är död´. Däremot lärde Luther att bara tro kan göra människan rättfärdig.  Den helige aposteln Paulus tycks stödja Luther i dagens andra läsning (Rom 3:21, 28). Detta kan tyckas så om man inte läser Paulus brev i dess sammanhang. Habackuk 2:4 kan också sägas stödja samma lära, där det står att 'den rättfärdige skall leva genom sin tro'. De kristna följer inte lagen som judarna men de måste lyda lagens anda (Rom 3:21-25a, 28). Som kristna är vi befriade från lagen, ändå måste vår tro visas genom våra handlingar. Ett av de problem som skilde Katolska Kyrkan från protestanterna har varit de senares lära om sola scriptura, dvs. bara det som finns i Bibeln har auktoritet i det kristna livet. Om man anser att gärningar är tillräckligt för att vinna man himmelriket, har man, som dagens evangelium visar, fel (Matt 7:21-27).

Det är viktigt att realisera att Guds ord aldrig motsäger sig. Varje enskild utsaga måste tolkas utifrån det totala budskapet. Hela Bibeln är en frälsningshistoria. Det är en berättelse om hur Gud progressivt uppenbarar sanningen om sig själv och människan. I forna tider talade Gud på många olika sätt till människor, idag har han talat till oss genom sin Son (Heb 1:1). När tiden var inne sände Gud sin enda son född av en kvinna (Gal 4:4); Ordet blev människa och bodde bland oss (Joh 1:14).

I många länder särskilt bland evangeliska och pentekostala kristna hävdas att man botar sjuka och driver ut demoner. De flesta av oss särskilt i västvärlden är kritiska eller rättare sagt skeptiska till dessa påståenden. Nya testamentet är fyllt av otaliga sjuka människor som blev botade av Jesus och hans lärjungar. Jesus lovar att: "Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. (Joh 14:12). Samtidigt är det som sägs i dagens evangelium en varning för alla att inte låta sig vilseledas av människor som påstår sig göra underverk i Jesu namn. Därför är det viktigt att de kristna ber för urskillningens ande. Tidigare i denna predikan hörde vi Jesus säga att ingen kan göra underverk i hans namn som efteråt kan vara emot honom. Nu hör vi att det inte är alla som kallar på hans namn och gör underverk i hans namn som tror på honom. Tydligen ser vi att Jesu ord måste tolkas i dess sammanhang.  Fastän att de kan utföra underverk i hans namn, är det inte något garant för att de tillhör honom.

Jag måste erkänna att jag har det svårt när jag hör och läser om underverk som påstås utföras av människor vilka inte kan bestyrka sin trovärdighet på något sätt.  När man lyssnar till eller tolkar Guds ord på egen hand utan anknytning till Kyrkan, kan det leda antingen till falsk mystik eller sektbildning. Anledningen till detta beror på att endast den heliga Ande, som är Kyrkans själ kan leda oss till den rätta tolkningen av Guds ord. Hela Nya testamentet är en sammanfattning av Kyrkans muntliga liv under många decennier. Skriften kan därför endast i Kyrkan, där det finns apostolisk succession tolkas på ett rätt sätt.  Den som lyssnar till Kyrkan, lyssnar till Jesus själv (Luk 10:16). Hur visar vi i vårt hem, på arbetsplatser och i andra sammanhang att vi tror på Gud? Vi kan få hjälp till detta genom att uppmuntra och uppmana varandra till att vara trogna vår kristna tro. Ett sätt att leva Guds ord idag är att försöka göra det synligt för vår värld. Vi har en otrolig möjlighet till detta genom dagens massmedier eller sociala medier.

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen