Predikningar

Så att vårt liv blir ett med vår tro 6:e påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, i dagens kollektbön ber vi att vårt liv blir ett med vår tro. Vid prästvigningen får den som vigs till prästutmaning att leva som den lär. Gör man inte det kallas det hyckleri. Det betonas vikten att leva som vi lär. Därför kan det frågas vad detta egentligen innebär. Kan någon egentligen leva som hon eller han lär? När jag reflekterar om mitt liv kan jag inte annat än konstatera att jag inte lever som jag alltid lär, men jag försöker mycket att leva som jag lär. Människor har samma natur. Aposteln Paulus var mycket medveten om hur svårt att leva som man lär när han säger vad han ville göra gjorde han inte men det som han inte ville gjorde han. Detta innebär att ingen förmodligen helt lyckas leva upp till sina goda föresatser. När jag som präst säger till folk att jag inte lever alltid som jag lär brukar folk undra. Men jag brukar förklara att ingen människa kan helt och hållet 100% leva som de lär. Med tanken på att ingen är övermänniska kan jag inte som sagt leva alltid som jag lär. Mänskliganaturen har sina begränsningar. Till exempel, att be kompletorium är ofta svårt för mig fast att jag förpliktad mig som präst att göra det. Däremot ställer jag inga krav på andra som jag inte ställer på mig själv. Mitt mål är att jag inför alla människor bli Kristi kärleks vittne i gärning och sanning. Så länge viljan finns där så finns det hopp.

Read more...

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning 5:e påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, igår var det avslutning på El Shaddai Karismatiskt Prayer Partners livets i andes seminar i vår församling. Vi tackar Gud för andes förnyelse i våra liv och församling. Vore det önskarvärt om många kristna återupptäcker den helige andes verk i deras liv. Jesus talade till oss och berörde alla som öppnade sig för att bli förnyade i den heliga andes gåvor. Jesus är den störste av alla lärare. Han är den störste pedagog. Jesus brukar inte tala med abstrakta begrepp, utan konkret, med bilder och liknelser. De bilder han använder hämtar han alltid från vardagslivet. I hela skapelsen kan vi upptäcka bilder av Gud, tecken på hans verk I världen finns det ingenting som inte talar om Gud. Skapelse talar om Guds härlighet står det i den heliga boken (Ps 19:1; Rom 1:19-20). Både i Bibeln och i livets möter vi Guds handlande och Guds närvaro. Runt omkring oss, i skapelse, i naturen om vi öppnar oss kan vi upptäcka tecken på Guds närvaro. 

Read more...

Hos ingen annan finns frälsningen 4:e påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, eftersom dagens evangelietext handlar om den gode herdens egenskaper och vad som förväntas av herden, kallas i dag för Den gode herdens söndag. I vår tid när så många påstår sig vara herdar och göra anspråk på att vilja det bästa för andra människor är det oerhört viktigt att vi lyssnar noga till vad vår Herre Kristus säger om sig själv som den gode herden. Det här förstås naturligtvis inom ramen för Petrus proklamation, där han tydligt säger: "Frälsning finns i ingen annan, för det finns inget annat namn under himlen som ges till mänskligheten, genom vilken vi måste bli räddade."

Det som beskrivs i första läsningen är en fortsättning på förra veckans berättelse (Apg. 4:8–12). Petrus och Johannes hade botat en lam vid sköna porten. Medan vanliga judar var imponerade och accepterade tron på Jesus var ledarna, prästerna och fariséerna inte glada. De arresterade Petrus och Johannes och hade dem inlåsta över natten. Nästa dag förhördes de och Petrus svarade för dem båda. Petrus fylldes av den heliga anden precis som Jesus hade lovat (Matt 10:17-20). Inför det stora rådet hade Petrus på grund av en tjänsteflicka och för att värma sig vid elden förnekat Jesus, medan han nu med obeskrivligt mod vittnar om Jesus som Messias. Petrus ville att alla de palestinska judarna skulle höra om budskapet. Genom att avvisa Jesus som Messias uppfyllde ledarna psaltarpsalm 108, vers 22.

Read more...

Ni handlar av okunnighet 3:e Påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, Petrus och Johannes är på väg till templet. Vid templets port som kallades den sköna porten satt en lam tiggare. Medan Petrus och Johannes passerade sträckte han ut handen för att få några slantar. Apostlarna sade: Vare sig guld eller silver har vi, men det som vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi namn: Stig upp och gå. Det skedde omedelbart så som de bad. Med denne man som sjöng och dansade av glädje gick de till templet. Av nyfikenhet samlades folket kring dem för att höra vad som skett. Det var varför Petrus började förkunna och vittna om Jesus och hans uppståndelse från de döda (Apg. 3:13-15, 17–19).

Read more...

Acceptera inte synd genom att åberopa barmhärtighet. Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 8 april 2018 B

Mina vänner, idag mer än någonsin behövs ett budskap om barmhärtighet. I en tid då människor behandlar och dödar medmänniskor liksom djur kan vi inte tröttna på att lyfta fram nödvändigheten med utövandet av barmhärtighet bland världens folk. Därför är det glädjande att Kyrkan denna dag firar den gudomliga barmhärtighetens söndag. När vi läser dagens liturgiska texter kan de för oss öppna en port till förståelse om Kristi uppståndelses natur. Jesus är Guds barmhärtighets ansikte. Och vi behöver ständigt reflektera över Guds barmhärtighet skriver Påven i dokumentet “Misicericordiae Vultus” för utlysning för ett extraordinärt Jubilee: Barmhärtighetens År. Det är lätt att hävda sig tro och älska Gud medan ens gärningar på allt sätt förnekar honom. Därför är det oerhört viktigt med det som Johannes skriver i sitt första brev: ”Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud”. Vi använder vad vi har för att försörja oss, vår familj och alla som står oss nära. Vi är skyldiga att inte slösa pengar på oss och vår familj medan andra lider brist på nödvändiga saker. Det är skamligt att leva i lyx medan grannar lider hungersnöd. Många lever i fattigdom utan egen förskyllan. En femtedel lever i överflöd eller lyx. Oavsett hur lite vi har, finns det alltid något vi kan göra om kristen generositet råder i våra hjärtan och liv. Tänk vilken underbar värld det skulle vara om alla får vad de behöver, och ingen skulle lider någon nöd. Tyvärr, otrolig girighet har bländat oss att endast tänka på oss själva och samla mer än vad vi behöver och därmed berövar andra vad de behöver.

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen