Biskopen har ordet

Till de troende i Stockholms katolska stift

Kära systrar och bröder i Stockholms katolska stift!


Idag på den Andra påsksöndagen, som vi också kallar den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, vill jag vända mig till er alla med den påskhälsning, som Jesus tre gånger riktar till sina lärjungar i dagens evangelium: "Frid åt er alla" (Joh 20). Den uppståndne Herren vill ge oss sin frid mitt i våra prövningar. Just nu går Kyrkan igenom en svår prövning och grundlig rening. Vi måste lita på att Herren hjälper oss alla att fördjupa vår trohet till Kristus. Det är med stor smärta som vi tar del av informationer från olika håll om de präster, som på det grövsta har försyndat sig mot oskyldiga barn och unga och därigenom också mot Gud själv. Denna vecka fick vi också höra att en biskop i ett grannland gjort sig skyldig till detta. Vi känner förtvivlan och avsky inför detta och framför allt ett oändligt medlidande med de barn och unga som utsatts för sådana brott. Den helige fadern lider av allt detta, som jag själv kunde konstatera när jag fick träffa honom den 25 mars. Han betonar att Kyrkan måste konfronteras med "intensiv genomlysning och rättmätig kritik för dessa tragiska illgärningar". Vi är alla kallade till mer bön och botgöring. Vi har alla ett ansvar för att helighet och renhet, barmhärtighet och empati sprider sig bland alla Kyrkans medlemmar.

Read more...

SÅ FIRAR VI FASTAN 2010

ST O C K HO L M S KA T O L S A ST I F T

 

 

 

DIOECESIS HOLMIENSIS

 

 

 

SÅ FIRAR VI FASTAN 2010

 

 

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen.

 

 

Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internet- surfande. Varje fredag kan bli till en åminnelse av Herrens lidande och död.

Den av kyrkan föreskrivna botgöringen fullgörs också genom att det religiösa livet intensifieras, till exempel genom att man

 

- ägnar särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma böneliv

- deltar i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten

- visar sjuka, fattiga, gamla och ensamma särskild värme och kärlek.

 

 

Var och en kan själv välja den form av bot som han eller hon vill göra under vanliga fredagar. Den behöver inte alltid vara densamma. Man begår inte någon synd om man någon fredag inte fullgör sin botplikt. Men att allvarligt föresätta sig att på något sätt göra bot är en viktig plikt för var och en.

 

 

 

Faste och abstinensdagar

 

 

Numera är det endast askonsdag och långfredag som är obligatoriska faste- och abstinensdagar. På dessa dagar äter vi högst ett mål mat och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete och barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta.

På fredagarna ska alla som fyllt 14 år fullgöra den botgöring som kyrkan föreskriver. Detta kan ske genom att till exempel:

 

- avstå från kött, eller någonting annat som tillhör matbordet

- avstå från alkohol, rökning eller någon annan njutning

- begränsa måltiderna, äta mindre.

Pengar man på så sätt sparar kan man istället skänka åt nödlidande.

 

 

Fasteoffret

 

 

Under fastetiden upptas en särskild fastekollekt, det så kallade fasteoffret på Palmsöndagen.

Årets fasteinsamling går till kyrkans hjälpverksamhet för att förebygga och lindra de katastrofer som drabbar våra bröder och systrar på olika håll i världen, särskilt i Afrika. Fasteoffret kan sättas in på följande konto: Bg 5 8 1 0 - 1 3 1 2 eller Pg 3 1 7 1 7 6 - 6 .

 

 

 

 

Bikt

 

Att vi får gå till bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskbikt och påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 21 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 30 maj 2010. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

 

 

 

 

Prenumeration av katolska tidskrifter

 

 

Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad.

Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

 

 

 

 

 

+ Anders Arborelius OCD

 

 

BISKOPENS HERDABREV FÖR FASTETID 2010

 S T O C K HO L M S KA T O L S K A ST I F T

 

DIOECESIS HOLMIENSIS

 

  HERDABREV FÖR FASTETIDEN 2010

 

ATT LEVA AV UPPSTÅNDELSENS KRAFT

 

 Kära bröder och systrar i Kristus!

 

»Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder« (1 Kor 15:17). Kristi uppståndelse är kärnpunkten i vår kristna tro. Utan den finns ingen kristendom, ingen frälsning, inget hopp. Därför är det så viktigt att vår tro på uppståndelsen fördjupas och får berika hela vårt liv. När man börjar bli likgiltig i sin tro, beror det ofta på att man inte låtit sig genomsyras av uppståndelsens kraft och glädje. Fastetiden som nu börjar är till sitt väsen en förberedelsetid, då vi längtar efter påsk, Kristi uppståndelses fest. Under fastetiden skall vårt hjärta tömmas på allt onödigt, så att det kan uppfyllas av jubel och tacksamhet över att Kristus har uppstått och vill ge oss del av sin seger över lidande och död. »Saliga ni som hungrar nu... Saliga ni som gråter nu« (Luk 6:21), säger Jesus i dagens evangelium. Just nu under fastetiden måste vi lära oss att hungra och törsta efter påskens seger och samtidigt sörja över vår egen och världens synd. Vi får sträva efter hjärtats ånger och omvändelse.

Read more...

Biskop Anders vädjan om stöd för Haitis drabbade

altBiskop Anders Arborelius vädjar oss att stödja Haiti både andligt och materiellt genom Caritas hjälpverksamhet:

 

"Kära bröder och systrar,


i tisdags drabbades Haiti av en svår jordbävning. Den beskrivs till och med som en av de värsta naturkatastroferna i modern tid, över hundratusen människor befaras ha dött.

Som så många gånger är det de allra fattigaste som drabbas hårdast. De behöver nu både vårt materiella och andliga stöd i form av katastrofhjälp och förböner.

Read more...

Välkommen till Livet, Biskopens Herdabrev för Livets söndag 2009

altKära barn, systrar och bröder! Den tredje adventssöndagens texter utandas glädje:

Gläd er alltid. Än en gång vill jag säga: gläd er« (Fil 4:4). Under Advent ser vi fram mot Kristi födelse med stor glädje och förväntan. Men denna glädje är inte bara en känslo- sam stämning utan en djup övertygelse om att Gud vill bli människa för att rädda oss. Gud kommer in i vår värld för att visa oss hur vi skall leva för att glädja honom och vår nästa. När vi tar emot och välkomnar Jesus i vårt liv, får vi också kraft att sprida hans glädje till dem vi möter. I dagens evangelium får vi höra hur Johannes Döparen, Jesu förelöpare, uppmanar oss att dela med oss åt dem som ingenting har för att så sprida Guds kärlek. Vår glädje blir som störst, när vi får möjlighet att dela med oss av det vi är och har. Vår mänskliga storhet ligger i att vi drivna av den helige Ande liksom Jesus själv kan utge oss för varandra och sätta de andra i centrum, allt till Faderns ära.

 

 

 

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen