Biskopen har ordet

Herdabrev för Livets söndag 2015 – Barmhärtighetens år

Idag börjar det Barmhärtighetens år, som påven Franciskus har utropat, och vi får öppna Barmhärtighetens port i vår Domkyrka. Detta sammanfaller med Livets söndag som vi alltid firar på denna tredje adventssöndag. Allt i vår kristna tro är präglat av Guds barmhärtighet. När Fader sänder sin Son till oss är det just för att visa oss den gränslösa kärlek, som han hyser till varje människa och som får honom att utge honom för vår skull. Det är Kyrkans stora uppgift att förkunna denna barmhärtighet och försöka övertyga oss alla om att vi är kallade att ta emot denna barmhärtighet och låta oss förvandlas av den. Det första steget är alltid att helhjärtat ta emot det glada budskapet om denne barmhärtige Gud. ”Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar gestalt i oss”, så ber vi i dagens kollektbön. Adventstiden är en gyllene tid för att växa in i denna bönens ständiga längtan efter att möta den Gud som blir människa för vår skull. Jesus Kristus kan så blir allt mer närvarande i vårt inre och då kan vi också utstråla mer och mer av hans barmhärtighet.

Read more...

Pastoral Letter for Lent 2015 - Repent and refuse to hate - the Kingdom of God is at hand!

Dear Sisters and Brothers in Christ!

"The time is fulfilled" (Mark 1:15). Lent is already here, and my pastoral letter will be read on the first Sunday of Lent. We have already been signed with ash on our foreheads and prepared our hearts for this time of prayer and reflection to follow Jesus on his way up to Jerusalem. During this holy period may we "grow in the understanding of the riches hidden in Christ" - as it says in the Collect prayer of today, and what this knowledge may signify for our lives today. Just like Jesus who withdrew into the desert for forty days, we must with the help of the Spirit prepare ourselves for Easter and the new life of the Resurrection. In order to be able to receive these glad tidings and be transformed by them, we must also taste some of the loneliness and simplicity of the desert. We must discover the special joy which is found in being able to sacrifice our time, our money and our pleasures so that we may put God and our neighbour in the centre. "Repent and believe in the Gospel" (Mark 1:15), says Jesus. As Christians we must always be prepared to turn away from all that is sinful and selfish. During Lent we are invited to both renew our personal prayer relationship with Jesus Christ and to deepen our imitation of him who "came not to be served but to serve". (Matthew 20:28)

It is important for us to find a balance and harmony between our prayer life and our work, between the inner life and our daily chores.  Everywhere and always we can live in communion with God, who dwells in us through the grace of baptism. For many, life seems to be hopelessly fragmented in a million pieces that are difficult to unite. But if we live according to the dignity bestowed on us through baptism and see ourselves as a temple of the Lord, as St. Paul says (cf. 1 Corinthians 3:16), then our lives will receive a unity that is deep and strong. We are liturgical beings through our baptism who live for the glory of God, both through our prayers and our work for the good of humanity... "The Kingdom of God is at hand" (Mark 1:14) says Jesus so as to remind us that, His and our Father, is always close to us and that we may always live in communion with Him. It is then that we become trustworthy witnesses of the joyful message of the Gospel. More people than we can imagine, have need of us in order to find their way to the glad tidings of the gospel and the new life which Jesus wants to give them through our mediation. We must reflect more seriously during Lent on how we can fulfil the commission given to us through our baptism and confirmation, namely that of passing on the faith in Jesus and to mediate His love.

Already to Noah and his sons, God said, "Behold, I establish my covenant with you and your descendants after you." (Genesis 9:8)  God wants to establish a covenant of peace and love with all His people. He wants all His people to live in peace and reconciliation; that justice and love will permeate our world. We suffer, therefore, with all who are victims of violence, war, terror and persecution. We must, more than ever before, repudiate all this especially when it pops up in our own immediate surroundings. Once again synagogues are attacked, this time in neighbouring Denmark. Once again there is war in Europe, this time in the Ukraine. We must do all we can, through our prayers and our active engagement to counteract the powers of hate and evil. ””Refuse to hate!" is a slogan taken at the initiative of the Interreligious Council of Sweden. All the religions in our country stand behind this initiative, so as to obstruct in whatever way possible, all the hate expressed in word or action. We must all plainly and clearly, together, renounce all violence in the name of religion, and also all violence that is inflicted on believers no matter where they are. Unfortunately, more and more, we hear religion being blamed for the increase in violence and terror. It is, therefore, imperative that we believers in different religions, unanimously dissociate ourselves from all violence and consider it blasphemous to use violence in the name of religion. The merciful God's holy name may, under no circumstances, be so besmirched and desecrated by violent actions. During this holy Lent, let us beseech the Lord that the powers of violence are put to shame. Let us, in word and action, do all we can to counteract violence and terror. 

"Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. (Matthew 4:4). During Lent we must concentrate on spiritual food, which we need - God's holy word. In the Scriptures we find inspiration and guidance for how we should live as the faithful followers of Jesus and make his message concrete in our lives here and now. Try to find more time to visit a church and participate in the liturgy and give less time to shopping malls and shopping centres. Deepen your prayer life and tone down the entertainments. Give more of your money to the poor than to your own pleasure and enjoyment. Try to visit the sick and elderly rather than bars and discotheques. Nay, make a conscious, new choice every day during this holy Lent, because the kingdom of God is really at hand. Discover the real joy that it is to deny your own will and the intemperate needs of the self and instead do something beautiful for God and neighbour. We require this time in the Lenten desert so as to enable us to celebrate the joy of Easter and the Resurrection of Christ.

"For Christ also died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, (1 Peter 3:18). We meditate, during Lent, the passion and death of Jesus and thus are transformed by this self-sacrificing love which is manifested in His Sacred Heart. It is my prayer that this Lent will be a time of renewal so that we can all act with more eagerness to spread the glad tidings of peace and justice, of reconciliation and unity, so that violence and hatred, oppression and terror will be put to shame. "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel." (Mark 1:15). 

+Anders Arborelius ocd 

Stockholm, Ash Wednesday 2015

Herdabrev för fastan 2015 - Omvänd er och vägra hata, Guds rike är nära! Kära

 Systrar och bröder i Kristus!   ”Tiden är inne” (Mark 1:15). Fastetiden är redan inne, och i år kommer mitt herdabrev först till den första söndagen i fastan. Vi har redan fått askan på våra pannor och berett vårt hjärta att gå in i denna bönens och besinningens tid för att följa Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Under denna heliga tid får vi ”alltmer tränga in i kunskapen om Kristus” - som det heter i dagens kollektbön – och vad denna kunskap innebär för vårt liv här och nu. Liksom Jesus drog sig undan i öknen under fyrtio dagar, får vi under Andens ledning förbereda oss på påskens och uppståndelsens nya liv. För att kunna ta emot detta glada budskap och förvandlas av det, måste vi också få smaka något av öknens ensamhet och enkelhet. Vi får upptäcka den helt speciella glädje, som ligger i att kunna avstå från vår tid, våra pengar och nöjen för att sätta Gud och vår nästa i centrum. ”Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15), säger Jesus. Som kristna måste vi alltid vara beredda att omvända oss från allt vad synd och själviskhet heter. Under fastetiden inbjuds vi både att förnya vår personliga bönerelation med Jesus Kristus och fördjupa vår konkreta efterföljelse av honom som inte ”har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna” (Matt 20:28)  

Read more...

Herdabrev för Livets söndag 2014

Kära bröder och systrar i vårt stift! Under advent ser vi fram emot Jesu ankomst. ”Herren är nära” (Fil 4:4), påminner oss Paulus. Vi måste bli fria från allt som binder oss vid det som är oväsentligt och fåfängligt, så att vi kan ta emot honom med hela vårt hjärta. Vi uppmanas att vända om och bli fria från syndens och själviskhetens tyranni. Jesus är alltid den som vill befria och hela, upprätta och helga. Advent är egentligen en tid för stillhet och eftertanke, men vi har ofta gjort den till den mest hektiska tiden under året. Shopping och julbord har trängt undan bön, bot och bikt. Som kristna får vi inte falla för konsumismens och frosseriets locktoner utan måste försöka återge advent dess speciella tonläge och färg. Det violetta, den liturgiska färgen under advent, hjälper oss att återupptäcka advents sanna karaktär. Idag firar vi också Livets söndag, då vi vill återupprätta vördnaden för det mänskliga livets okränkbara värde. Människan, skapad till Guds avbild, har rätt till sitt liv från det första ögonblicket av sin existens i moderlivet till det sista andetaget. Rätten till liv är den grundläggande mänskliga rättighet som ingen har rätt att beröva oss. Tyvärr har denna rättighet urholkats mer och mer och de anställda inom vården som till fullo vill respektera denna rättighet förvägras sin samvetsfrihet. Vi får aldrig ge upp hoppet.

Read more...

Herdabrev för fastetiden 2013

Herdabrev för fastetiden 2013

 

  

Kära systrar, kära bröder i Kristus!

 

Omvänd er och tro på evangeliet (Mark 1:15). Under hela fastetiden får Jesu ord ringa i våra öron för att påminna oss om att han har kallat oss från mörker till ljus, från död till liv, från synd till helighet. I sista hand är det till gemenskap med sig själv som Jesus har kallat oss. Vi är inbjudna att leva med och i honom i varje ögonblick. Det är bara i trons, hoppets och kärlekens gemenskap med honom som vi kan finna den djupa meningen med vårt liv. Det är bara han som kan ge oss vår äkta identitet. Denna kärleksförening med Jesus Kristus fyller oss med glädje och styrka. Vad som än händer i vårt liv, kan vi vara säkra på att vi tillhör honom och får räkna med hans hjälp och nåd. Vi vänder oss bort från jagets tyranni till den Guds barns frihet, som bara Jesus kan ge oss. Evangeliets glada budskap innebär att Gud ger oss del av sitt eget liv i Jesus Kristus. ”Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig” (Gal 2:20).

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen