Påvens intentioner för 2009

Januari 


Allmänt: Att familjen får vara den plats där alla kan mogna, växa till i kärlek och föra tron vidare.

Missionen: Att de olika kristna samfunden hängivet förmedlar det glada budskapet och alltmer närmar sig den fulla enheten. 

Februari 

Allmänt: Att alla präster och biskopar alltmer låter sig inspireras av den helige Ande i sin undervisning och omsorg om Guds folk.

Missionen: Att Kyrkan i Afrika finner vägar att verka för försoning, rättvisa och fred, i enlighet med biskopssynodens andra speciella möte för Afrika.

Mars 

Allmänt: Att kvinnornas roll blir alltmer synlig och uppskattad i hela världen.

Missionen: Att biskopar, präster, ordensfolk och lekmän i Katolska kyrkan i republiken Kina får bli tecken på och instrument för enhet, gemenskap och fred, inspirerade av det brev som påven Benedikt XVI skrev till dem. 

April 

Allmänt: Att Herren välsignar bönderna med rikliga skördar och ökar de rika ländernas medvetande om den dramatiska svälten i världen. 

Missionen: Att kristna som arbetar med barn, fattiga och utsatta människor, genom sitt arbete i solidaritet och kärlek, vittnar om evangeliet och får bli tecken på hopp. 

Maj 

Allmänt: Att lekmän och kristna samfund tar ansvar för och uppmuntrar kallelser till prästämbete och ordensliv. 

Missionen: Att de nygrundade katolska kyrkorna visar sin tacksamhet mot Herren för trons gåva genom att delta i Kyrkans universella mission och är beredda att predika evangeliet i hela världen.

Juni 

Allmänt: Att det internationella medvetandet om de fattiga länderna leder till konkret hjälp, speciellt med att minska utlandsskuldens oerhörda börda.

Missionen: Att de enskilda Kyrkorna i områden där våldet härskar, får stöd, kärlek och konkret hjälp av världens alla katoliker.

Juli 

Allmänt: Att de kristna i Mellanöstern får utöva sin tro i full frihet och bli instrument för försoning och fred. 

Missionen: Att de kristnas vittnesbörd i världens alla länder gör Kyrkan till Guds enade familj i en försonad mänsklighet.

Augusti 

Allmänt: Att den allmänna opinionen tar på allt större allvar de miljoner flyktingar som finns i världen och att man finner konkreta lösningar på deras tragiska situation. 

Missionen: Att de kristna som blir diskriminerade och förföljda på grund av Kristus, får mänskliga rättigheter, religiös jämställdhet och frihet, så att de fritt kan utöva och bekänna sin tro. 

September 

Allmänt: Att Guds ord blir alltmer känt, accepterat och efterföljt som källa till frihet och glädje.

Missionen: Att de kristna i Laos, Kambodja och Myanmar (Burma), trots sina stora svårigheter, inte låter sig avskräckas från att predika evangeliet för sina bröder utan förlitar sig på den helige Andes kraft. 

Oktober

Allmänt: Att söndagen får vara den dag, då de kristna samlas för att i nattvarden ta emot den uppståndne Kristus. 

Missionen: Att Guds folk följer Kristi uppmaning att predika evangelium för alla människor och målmedvetet tar ansvar för missionen, den största tjänst de kan erbjuda mänskligheten.

November 

Allmänt: Att världens män och kvinnor, särskilt de som har ansvar för politik och ekonomi, aldrig upphör att med alla medel skydda skapelsen.

Missionen: Att de troende från olika religioner med sina liv och genom äkta dialog med varandra vittnar om att Guds namn innebär fred.

December 

Allmänt: Att alla barn blir respekterade och älskade och att de aldrig blir utnyttjade på minsta sätt. 

Missionen: Att jordens alla folk, i Ordet som blev människa, nu till jul känner igen det ljus som lyser upp hela mänskligheten och att alla länder slår upp sina portar för Kristus, världens Frälsare.

Webbdesign: Peter Tynkkynen