Den Högste blir ett barn för vår skull Julnatten 24 dec 2016

Mina vänner, under fyra veckor har vi gått igenom en intensiv tid av längtan, advent, som en påminnelse om att hoppets tid har börjat för hela världen. Den sista advent veckan har varit mer intensive, då har vi haft två julkonserter och hela nattens tillbedjan i stilla och i väntan på ett löfte som ska infrias. Inför Herren blir människa fylld av Guds närvaro, av Guds smörjelse, frid och kraft. Vår tillbedjan är en lovsång åt honom för allt som han är och ger oss. Det mysterium som vi firar denna heliga natt är så stort och så fullständigt ofattbart att vi som människor inte kan begripa det. Det är svårt, omöjligt att föreställa sig.  Det är en stor glädje att Gud steg ned från sin tron och blev människa mitt ibland vårt elände, inte bara för att dela det utan för att helt och hållet ta det på sig. Vi lär känna Gud genom att se honom i Jesus Kristus. Gud kom en gång till världen i mänsklig gestalt och tog sin boning bland oss. I honom har Guds nåd blivit synlig som en räddning för alla människor. Detta är ett saligt byte att Gud förenar sin gudomliga natur med vår mänskliga natur.

Vart år på nytt låter Gud människan med glädje vänta på den natt Kristus föddes i världen. Idag firar vi Jesu historiska födelse i Betlehem. Genom detta deltar människa i Guds gudomliga natur, ett underbart utbyte. Gud tar vår natur för att ge oss gudomlighet. Med Jesu ankomst bryter det eviga ljuset in i vår värld och skingrar världens mörker. Vi får lära känna Gud genom att se honom i Jesus Kristus. Detta är svaret på mänsklighetens eviga och heta längtan: att få se Gud.  Han var efterlängtade av fäderna. Barmhärtige Gud gav våra fäder löftet om Frälsaren. Jesus ankomst var förutsagt av profeterna. Vår längtan är uppfylld i Jesus. Guds son är åt oss given. Han ligger lindad i krubban. Den evige går in i tiden, den starke gör sig svag, den Högste blir ett barn för vår skull. Han är både Guds son och Jungfru Marias son. Jesus kom för att frälsa sitt folk från dess synder, han kom för att söka upp och rädda det förlorade.

Jesus föds av Fadern före all tid. Idag föds Jesus i Betlehem på kung Herodes tid. Jesus föds i våra hjärtan nu. Det är en trefaldig födelse. Vid jul firar vi allt på en gång. Evigheten föds in i tiden. Jesu födelse i Betlehem är den födelse som mest uppmärksammas vid jul. Guds inkarnation är kristendomens största mysterium, det mest obegripliga och ofattbara. Det mest otroliga skedde när Maria födde det lilla Jesusbarnet. Maria och Josef sökte ett härbärge. Gud nöjer sig med att födas i ett fattigt stall.

En av kristendomens styrkor är att finna sig hemma i varje kultur den möter. Midvintersolståndet firades i det gamla Rom den 25 december och i Orienten (Egypten och Arabien) den 6 jan. Detta är det historiska ursprunget till jultidens två höjdpunkter. När kristendomen kom till det gamla Rom var folket djupt hedniska i sina firanden av olika hedniska fester. En av dem var firandet till den "obesegrade solens" ära. I stället för firandet av den obesegrade solens fest den 25 december, började de kristna att fira Jesu födelse. Jesus är världens ljus. Jesus är ljuset som har kommit för att skingra världens mörker. Nya hedniska grupper hänvisar till detta för att argumentera mot julfirandet den 25 december. Det som är viktigt för oss kristna är inte datum för Jesus födelse utan innebörden i det som vi firar: Därför är det dags att bryta med gudlöst liv och denna världens begär och leva fromt i den tid som nu är medan vi väntar på att vårt hopp skall infrias, säger aposteln Paulus (Tit 2: 11-14).

Evangelisten Lukas ger en historisk skildring av Jesu födelse. Den skedde vid den första skattskrivningen. Vad som framstår allt klarare i evangelietexten är dess historiska värde (Luk 2:1-14). Det råder ingen tvekan om att Jesus var en historisk person. Med tanke på somliga som idag framställer Jesu liv som en legend, är det viktigt att lyfta fram det historiska värdet av Jesu liv. Han var inte tomten. Han var i allra högsta grad en människa. Lukas berättelse om Jesu födelse skingrar många illusioner för de som tittar på den historiska bevisningen. Att tala om detta är också viktigt för kunskapen om kristendomen är ofta bristfällig i Sverige och det är beklagligt. Medan herdarna vaktade sin hjord om natten såg de Herrens ängel som stod framför dem och sade: " Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt hörde de: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt". Var inte rädda, säger Herrens ängel till herdarna och till oss denna heliga natt. Vi behöver inte längre vara rädda för vår frälsare är född åt oss. Ljuset skingrar nattens mörker. Det hände en kall vinternatt. Kristus har delat vår mänskliga natur så att vi kan dela hans gudomliga natur. Detta är julens centrala tema. "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja, över den som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart" (Jes 9:2).

Efter att ha sett en glimt av himlens härlighet, går herdarna för att i nattens mörker söka efter ett litet spädbarn. Herdarna begav sig in till Betlehem för att se det som Herrens ängel hade låtit dem veta. De ville se det nyfödda barnet som är själva budskapet. Jesus är ordet som man inte bara hör men också ser. Herdarna går och finner inget särskilt märkvärdigt barn. Det är ett vanligt nyfött barn. Allt är så vardagligt som det kan vara. Gud blir människa i allra största enkelhet, utan sensationella händelser. Nu behövs inga ytterligare under för att bekräfta Guds närvaro. Att Gud blivit människa är det stora undret. Gud kommer till världen såsom varje människobarn kommer till världen.

Evangelisten Lukas berättar inte att herdarna var besvikna när de kom till stallet och såg Jesus i en krubba. Det tycks inte finnas någon som helst relation mellan den himmelska synen någon timme innan och det som de får skåda nu. Här ligger ett maktlöst barn i krubban. Ändå stämde tecknet såsom Herrens ängel hade sagt: "Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." ett litet barn i en krubba. Till Maria, Josef och herdarna säger Herrens ängel: "Var inte rädda". Det tycks här som att mötet med Gud inte är problemfritt. Man är ofta rädd i mötet med Gud. Budskapet ges för alla folk. Kanske är det mer viktigt än någonsin att ta på allvar Herrens ängels uppmaning: "Var inte rädda. Vi behöver inte vara rädda för vår Immanuel är hos oss. Vi behöver inga ytterligare under för att bekräfta Guds kärlek till oss. Vi har blivit hans eget folk (Tit 2:14).

Gud väljer att låta sig finnas först av de fattiga, obildade människorna och inte de visa och intellektuella. Herdarna känner igen den efterlängtade messias i detta nyfödda barn. De rika har lång väg att gå när det gäller att finna Gud och känna igen honom. De rika måste besegra många hinder i sina liv, sina kunskaper, rikedomar och bestämda åsikter om Gud. Gud har alltid stått vid de fattiga och ödmjukas sida. Många samtida bekänner idag frimodigt att de har "andliga" behov och erfarenheter. Det innebär inte att de söker sig till kyrkan. De tror att andlighet är något som bara låter sig utvecklas rent individuellt. Detta är en illusion. För att vi skall finna barnet och igenkänna Gud i det, måste vi liksom herdarna gå på liknande vägar. Endast barn kan förstå barn. Jesus förblir Faderns barn i all evighet. Gud som är så stor gör sig liten, medan vi som är så små vill göra oss stora. Vi måste vara tillräckligt enkla och öppna för att kunna erfara den stora glädje som detta barn är. Julmysteriet fullbordas bara om det blir en verklighet inom dig. I den heliga eukaristin ser vi Jesus, i vår medmänniska ser vi Jesus och skapelsen talar om Guds härlighet. Ja, jag ser Jesus varje dag. Jesus svarade Filippos när denne bad Jesus att visa vägen till Fadern: "Att se mig är att se Fadern" (Joh 12:8).

Kristi lära är verkligen en källa till ljus för alla som tar emot honom. Men det var framför allt genom sina handlingar och möten med människor som hans lysande godhet manifesterade sig. Otaliga människor kom till Kristus i mörkret och gick bort badande i ljus. Kristi undervisning ger ljus åt människor. Hans ljus fortsätter att lysa för alla som tror på honom och följer honom. Kristi ljus lyser mitt i kriser, katastrofer, prövningar, oro, bekymmer, och olika sorts utmaningar. Inget mörker kan övervinna detta ljus som Kristus ger till sina. Kristi ljus kommer med sin helande kraft. Det gör oss fria och ger oss liv i dess fullhet (Joh. 10:10). Kristi ljus är de fattigas broder, de syndarnas vän, de förtrycktas försvarare, de förföljdas tillflykt, de sjukas läkare. Genom hans födelse och heliga liv, genom hans glädjebudskap, kärleksbud, förlåtelsens nåd, helande kraft, lidande och kors, närvaro och ankomst frälser han från allt ont, synd och skuld, frestelse och fall, och från den eviga döden. De som följer Kristus kommer säkert ha livets ljus. Vem som helst som följer dig Herre kommer att ha livets ljus! Den som tar emot honom vandrar aldrig i mörkret. Välkommen till ditt ljus. Låt oss låta julfrid råd över hela skapelsen. Låt dela den frid och glädje som julen innebär med alla folk. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen