Marias Liv vårt Ja till Gud – 1:a jan (Maria Guds Moder) 2017

Mina vänner, idag firar vi Maria, Guds Moders högtid. Vi påminns om att Guds Son av evighet också är Marias barn. Genom den saliga jungfrun Maria har Gud skänkt oss frälsaren, livets upphovsman. Maria Guds Moders fest påminner oss om den fundamentala sanningen för vår tro- Gud har sänt sin son född av Maria. Marias son som hon bar inom sig i nio månader, födde och närde och utlämnades åt korsdöden är också Guds son. I dag betonar vi Marias roll i Guds kärlek och frälsning för alla människor.

Idag är samtidigt firandet av nya året. Därför är det stunden att be om välsignelse för det nya året. Nyåret är en tid att söka efter förnyelse, en ny början och om styrka. Alla människor behöver välsignelse och är glada att få lyckönskningar. Gott nytt år, som vi säger till varandra, är ett konstaterande av detta. Oavsett vår religiösa tillhörighet eller icke tillhörighet säger vi gott nytt år. För oss kristna är det stunden, en spännande tid när Herren gör allting nytt och ger nya möjligheter (Upp 21:5). När vi säger detta är det inte för oss tomma ord utan tas på allvar som ord att kunna åstadkomma det som sägs. Att Gud låter dig börja ett nytt år är anledning till glädje, tacksägelse och samtidigt uppmaning till att växa mer och mer in i Guds liv. Till dem som har tagit emot julmysteriet har livet blivit en ständig välsignelse. I detta ljus får vi se på dagens första läsning.

Som en del av världen har vi i vårt personliga liv, familjeliv och livet i våra församlingar upplevt olika saker. Personligen har det gångna året inneburit båda stora framgångar och svårigheter. Jag måste erkänna att det har varit ett tufft år. Under året som gått har vi ibland misslyckats att efterfölja Kristus. Vissa saker kunde vi ha gjort bättre. Klart blir man klokare efterhand. Men är sak en helt klar. Vi har gjort allt för Guds kärlek och kärleken till medmänniskor. Vi ser att erfarenhet, just där den smärtar som mest, vidgar våra perspektiv, gör oss mognare, mera mänskliga och medvetna om våra begräsningar som människor. Det gångna året har lärt oss, om vår lycka och olycka, framgångar och motgångar. I allt detta är Gud den enda fasta grunden. Vår tro måste förnya sig i denna stora kontext. Vad vi har kunnat uppnå i det gångna året med Guds nåd får framtiden utvisa. Vi bör med glädje och tacksamhet inse att Gud är god mot oss och ger oss sin nåd. Av egna krafter kan människan inte bemästra historien. Vi tackar Gud för det som har gått. Vi bär det som offer till honom. Vi tackar för allt som hänt oss. Vi tackar för året som har börjat och överlämnar våra liv, vår oro och våra planer i Guds händer.

Efter att Gud hade ingått ett förbund med sitt folk på berget Sinai avskilde han Levis stam som de som skulle offra och ha ansvar för det liturgiska firandet för hela Israels folk. Aron var ledare för Levi stam som prästerna ska komma ifrån. Andra människor i stammen hade uppdrag som leviter att hjälpa prästerna. En av de liturgiska uppgifterna för prästerna var att välsigna folket efter det dagliga liturgiska firandet och i andra sammanhang. Det var välsignelse som Gud lovade genom Abraham. Det är dessa välsignelseord som läses i dagens första läsning. Det är inte bara en önskan från prästen utan Guds ord och välsignelse till sitt folk.

Guds handlande för sitt folk fram till Jesus människoblivande ingår i Guds plan för sitt folk. En människa som tog emot Guds välsignelse var Jungfru Maria när hon sade: ” Må det ske med mig som du har sagt”, omedelbart blev hon havande av den helige Anden. Ängeln Gabriel hälsar henne med orden: ”Var hälsad Maria, full av nåd”. Gud är verkligen nådig mot henne. Gud vänder verkligen sitt ansikte mot henne och låter det lysa över henne. Dessutom säger Gabriel: ” Välsignad är du bland kvinnor. Detta visar att ingen människa hade fått Guds nåd och välsignelse i dess fullhet förrän nu.

Kyrkan har alltid kallat Maria, Guds moder. Det var en titel som bekräftades av konsiliet i Efesus 431. Maria blev både Moder till människan Jesus och till Gud, Jesus vår Messias och frälsare. Vad ingen skulle har tänkt var möjligt har Gud gjort i och för Maria. Hon säger: Den som är mäktig har gjort stora ting för mig.” När Gud ärar Maria ärar han oss. I Marias välsignelse finns vår välsignelse. Låt oss tacka Gud idag för de stora gärningar han åstadkommer i Maria som nu är Guds moder och vår moder. Maria kommer att hjälpa oss till himmelriket om vi förtröstar på henne och låter hennes Ja till Gud blir vårt Ja.

Mänsklighetens historia och hela Gamla Testamentet är en period av löften och förberedelse. Timmen som Gud bestämt att uppfylla dessa löften kom när Gud sände sin ende son (Gal 4:4; Joh 3:16). Ända sedan sin omvändelse på vägen till Damaskus har Paulus inte tvivlat på att Jesus som levde och verkade i Palestina, dog på korset var Guds son som är den utlovade Messias.

I den första läsningen, talade Gud till Mose och sade: "Tala till Aron och hans söner och säg: När ni välsignar Israels barn, skall ni säga så till dem: "Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid." (4Mos 6:22-27). Gud kallar vissa människor och ger dem i uppdrag att lägga hans namn över människor. Det är Gud som till slut välsignar sitt folk. Välsignelse ger vårt inre öga ljus till att se sanningen om honom så att våra hjärtan renas med kraft uppfylla och förvandla oss.

Jul har visat att Gud vill träda in i denna värld. Han vill visa sig för oss. Det osannolika är i princip tänkbart. Men detta sker endast när vi inte ansluter oss till en positivistisk historicism utan tar med oss tron som grundläggande för vår tillvaro. Jesus vill att vi tror på honom. Han vill att vi låter oss ledas av honom och lever i och med honom. Detaljerna i evangeliets berättelser har vi sett överensstämmer med historiska realiteter. Detta betyder att den historiske Jesus är densamme som trons Jesus.

Gud har genom den saliga jungfrun Maria skänkt oss Frälsaren. Hon är teothekos, Guds moder. Vi som tar emot henne som vår moder kommer under detta nya år att bli burna av hennes förbön. I likhet med Aron och hans söner kommer vi att bli välsignade av Marias böner. Med henne som vår moder är vi inte längre slav, utan barn och detta gör oss till arvtagare av himmelriket. I henne som begrundade i hjärtat allt som hon hörde om Jesus, får vi del av Kristi människoblivande, vi får del av det sant mänskliga. Jungfru Maria har kommit från himlen till olika platser, Fatima, Lourdes, Guadalupe för att påminna oss om evangeliets sanningar. Gång på gång använder Gud Maria för att komma oss till möttes. Gud använder Maria som det ljus som leder oss till honom själv. Guds moder träder in i världen så att vi kan lära känna Fadern och Sonen. Genom dessa besök kan nutida människor åter få upp ögonen för Gud i denna värld.

Vårt samhälle utvecklar ständigt levnadsformer som alltmer får människor bort från tron. Vår epoks dominerande trend står emot det kristna livet och dess värderingar. Idag finns till och med katoliker som borde veta bättre, som tror att de måste ge sig på kyrkan. Vissa väntar på att slå till mot kyrkans ledare. Det är ett faktum och hör till Kyrkans form i vår tid. Somliga tror, till och med de kristna själva, att kristendomen är en relikt från det förgångna. Tiden och historien lär oss att vår kunskap växer genom våra framsteg men de är inte vår moraliska storhet och styrka.

Det finns ’kristna’ som har svårt att ära Maria för hennes roll i frälsningshistorien, ändå var det Gud som valde och ärade henne. Vem Gud har valt och välsignat, vem kan förbanna? Alla som söker Jesus finner först Maria och Josef och sedan Jesus. Ängeln Gabriel kom till Maria och det var efter Marias ja som Jesus blev en verklighet i hennes sköte och Gabriel kunde bekräfta det. När Maria besökte sin kusin Elisabet sparkade barnet i Elisabet när hon hörde Marias röst. Herdarna som sökte upp Jesusbarnet, fann Maria och Josef innan de fann Jesus. Detta gäller också oss i vår sökande efter Messias. Evangelisterna Matteus och Lukas betonar Marias roll i vår frälsning. Vissa är rädda att de kan ge ära som tillhör endast Gud till Maria som är helt och hållet en människa. Det behöver inte vara så. När vi ärar Maria, ärar vi Gud som var den första att ära henne. Innan Jesus dog på korset gjorde han Maria till vår moder (Joh 1:27). Det var inte genom Marias egna förtjänster som Gud valde henne. Det var av Guds nåd. Maria erkände detta när hon sade: ”Gud har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna” (Luk 1:48).

Som människor vill vi ha konkreta svar på vardagens problem. Det som han lär oss i evangeliet måste alltid hållas aktuellt. Varje mässa är ett möte med den återkommande Herren. Det är framför allt i liturgin där vi låter oss beröras av Herren. I eukaristin blir himlen förverkligad i nuet. Gud låter oss infogas i den större verkligheten. Jesus ger oss i uppdrag att göra Guds födelse möjlig också i denna tid, här som vi befinner oss just nu. Det godas krafter kommer att växa på nytt i vår värld. Det kommer att ske ur hjärtats förvandling genom tro, bot, hopp och kärlek. En positiv förändring i världen börjar med en förändring i människan. Vi behöver vid varje mässa låta oss föras in i trons helhet. Det är viktigt att Herrens ord och verkliga närvaro möter oss i sakramenten liksom ordet tog sin boning i jungfru Maria. Maria tände ett ljus i världen genom att säga ja till Guds ord. Var och en av oss kan på vårt sätt tända ett ljus i mörkret. Detta kan göra att vår församling blir en plats där vi får mogna i tro, hopp och kärlek, där vi får vara öppna för varandra. Kalken som vi delar är vår kommunion med Herren. Det är inte någon social rit som vi efter behag kan delta i eller låta bli. Maria lär oss hur vi bör förhålla oss till liturgin. Den är inte något som vi gör utan något som ges åt oss som gåva. Den är Kristus som står i centrum. Vi får vår inre förvandlat av Kristi beröring i sakramenten.

Gud börjar och fullbordar allt som är gott. Gud har inte någon annan avsikt än att välsigna sin skapelse. Vi kristna har det stora äran att ha blivit gjorda till Guds barn genom inkarnationen. Gud älskar oss och Maria älskar oss för att vi är bröder och systrar till Jesus hennes ende son. Som jag ofta säger är ett troende hjärta en förutsättning för Guds välsignelse. Genom julens mysterium har Kristus blivit synlig för alla människor. Guds tanke är att ge sitt folk en framtid och ett hopp, en fridens tanke. Herren hör oss när vi åkallar honom, när vi söker honom, finner vi honom (Jer 29:11-14). Det är Marias son som vi ger äran. Gud har en plan för jungfru Maria. Trots alla omständigheter uppfylldes Guds plan i hennes liv. Vår uppgift är att lära oss se tvärs igenom livets händelser och upptäcka Gud som är historiens herre. Vi tror alltför lätt att Guds verk blir hindrat och tillintetgjort i världen. Gud utför sitt verk, trots allt och alla.

Maria spelar en avgörande roll i frälsningshistorien. Utan henne skulle det inte ha skett som det gjorde. I tilliten till Guds omsorg och försyn tillät henne Guds ord att gå i uppfyllelse. Varje kvinna kan få ny kraft och glädje av detta. Vi tror på en Gud, som har en personlig och unik kärlek till varje människa i Jesus Kristus. Jungfru Maria har en stor roll att spela för att hjälpa varje kvinna, så att hon verkligen kan glädja sig över sin värdighet och livsuppgift. Maria säger inte till Jesus vad han ska göra utan pekar på nöden. Maria bejakade med hela sitt hjärta sin kallelse att bli Guds Moder. Genom att identifiera sig med jungfru Maria kan varje människa upptäcka sin egen välsignelse som Gud har skänkt oss i överflöd.

Ett gott nytt år tillönskar jag er alla! Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen