Världens vishet dårskap i Guds ögon 7:e sön 2017

Mina vänner, förra söndagen handlade Guds ord till oss om fri vilja och vishet. Idag fortsätter vi med samma tema. Vi kommer se hur en människa blir vis. Till en början, behöver den som vill bli vis lära en fundamental princip: ”Bedra inte er själva. Den som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon”. Hur går man till väga för att bli vis? Låt oss nu reflektera över utmaningen i dagens första läsning (3 Mos 19:1–2, 17–18).

De tio budorden är ofta indelade i två huvudkategorier: det ansvar vi har inför Gud och det ansvar vi har för vår nästa. I slutändan är dessa ett och samma. De tio buden börjar med ordet anochi (”jag är") och slutar med ordet le're'kha (”till / din granne"). Förbind dessa ord tillsammans som säger "Jag är din granne," som innebär att Herren själv finns i din granne. Det "första och sista" ord i Torah, är då helt enkelt "Jag är din granne" (Gal 5: 14; Rom 13:10). Till följd av detta är varje social överträdelse en överträdelse mot Gud, och vice versa. Eftersom Skriften lär: "Om någon säger:" Jag älskar Gud ", och hatar sin broder, är han en lögnare" och "kärlek uppfyller lagen" (1 Joh 4:20, Rom 13: 8.). När vi verkligen älskar vår nästa som oss själva, visar vi i själva verket kärlek till Herren. Lagen i sig, fast helig, rättvis, och god, är oförmögen att ge liv, även om den verkligen visar vårt behov av liv som nådigt ges utöver lagen. Kärlek, är då Guds mirakel som ensam ger oss liv och kraft att hålla sanningen av lagen - dess inre mening. I detta ljus kan vi förstå när vi läser ”Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig”. Var och en som har iklätt sig Jesus deltar i Guds helighet. En sådan helighet accepterar inte onda tankar och handlingar mot Guds folk eftersom alla Guds folk är skapade till Hans avbild. Därför hör vi vidare: ”Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren”. Med andra ord kan det förstås som: ”Jag är Herren som är i din nästa”

Dagens evangelium tar upp samma tråd från den första läsningen som manar: ”Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig”. Jesus befaller sina lärjungar: ”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig” (Matt 5: 48). Nu målet för budet är kärlek från ett rent hjärta och ett gott samvete och en uppriktig tro. Idag är det många som önskar att vara lärare av Bibeln, utan att förstå varken vad de säger eller saker om de gör eller säkra påståenden "(1 Tim 1: 5–7.). De verkliga krafterna i sinnet beror helt och hållet på viljan hos operatören. Den som tror att det måste vara på det sätt som de tror/ önskar, oberoende av bevis på motsatsen, ägnar sig åt selektiv användning av samtida forskning, definierar saker i termer av sina egna preferenser utan att bry sig om att studera och förstå alternativa ståndpunkter. Om din förståelse för Tora och innebörden av de tio budorden inte leder dig direkt till Guds kärlek och kärlek till nästan, har du gjort en allvarlig felsväng. Var och en bestämmer om han eller hon vill hålla Guds bud.

Hur kan någon älska sin nästa? Varje människa har två öron. När dessa två sätts tillsammans bildar de en bild av hjärtat. På engelska hjärta översätts som ’heart’, och öra på engelska översätts till ’ear’. Här ser vi att öra sitter i mitten av ordet hjärta. Detta indikerar att dörren till hjärtat är örat. Vill man komma in i någons hjärta, då måste man lära sig lyssna till den människan. Vill vi göra Guds vilja och därmed komma in i hans hjärta, då måste vi lära oss lyssna till hans ord. Därför att älska vår nästa kräver att vi har förmåga och vilja att lyssna till denna nästa. Våra öron måste vara öppna och beredda att lyssna. Har någon svårt att lyssna till andra, kommer denne människa att ha svårt att älska dem. Gud handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Han är barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet. En människa som lyssnar helhjärtat till sin nästa kommer att kunna förstå, förlåta alla missgärningar och brister så att de blir helade. Samtidigt är det viktigt att inte glömma att Guds barmhärtighet inte tar bort Guds rättvisa. Att vi tar ansvar för vad vi gjort är gott för vårt helande och är rättvist för oss som människor. Syrak lär att var och en måste göra ett personligt val för sitt liv, på gott och ont. Han erkänner att Gud är källan till allt men samtidigt betonar han att Gud har gett människan fri vilja. Syrak lyckas upprätta en balans mellan frihet och Guds roll som är viktig i bedömning av mänskliga handlingar.  För Syrak är synd ett resultat av människans villighet att göra ont. Guds barmhärtighet accepterar inte synd utan det manar till omvändelse så att en människa ska kunna återupptäcka sin mening i livet.

Gud bor i var och en av oss eftersom vi är hans avbild. Detta gör oss till Guds tempel och därmed heliga (1Kor 3:16-23). Därför sker vår delaktighet i Guds helighet genom att Guds ande bor i oss. Vi är Guds folk, hans egendom, ett folk som han valt och kallat. Därför när vi gör vår nästa illa, är det Gud som vi gjort illa. Det innebär att vi förstör Guds tempel.

Allt är förgäves utan den vishet som kommer från Gud genom hans son Kristus, vår Herre. I detta sammanhang kommer vi ihåg Paulus ord: ”Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller världen förgängliga makter” (I Kor 2:6). Världens visdom är dåraktig i Guds ögon. Världens visdom menar att Gud inte har någonting att tillföra oss moderna människor. Gud fångar de visa i deras planer” Han känner de visas tankar, att de är förgäves och tomhet (1 Kor 13:19–21). För Paulus är Jesus den sanna och fullkomliga visheten av Gud. Vishet var ett viktigt mål för grekiskt tänkande. Jesus är Guds vishet.Paulus beskriver denna vishet som "vad inget öga har sett och inget öra hört, och vad ingen människa anat, det som Gud har berett åt den som älskar honom". Andlig visdom hjälper oss att se att det inte finns något annat mål än Gud själv.

”Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon” (1 Kor 3: ff). Mänsklig vishet planerar och lurar av egoistiska skäl, redo att använda våld och mord. Världens visdom säger ”öga för öga och tand för tand”. I en värld som vår låter det förnuftigt att älska din nästa och hata din fiende. Men Guds vishet uppdrar åt oss: ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er, då blir ni er himmelske faders söner”. Barmhärtighet och kärlek är kännetecken för det kristna livet. Utan förmåga till barmhärtighet är allt anspråk på att vara kristen falskhet och tomhet.  Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen