Tror du att du kan förvandla stenar till bröd? 1:a sön i fastan 2017

Mina vänner, idag möter vi en grundläggande fråga i vårt liv, en fråga som ingen kan undvika- frestelse. ”Var är du?”. Guds första ordet till Adam efter att han bröt förbundet i Edens lustgård. Vårt grundläggande problem är vårt misslyckande att svara på Guds fråga, det vill säga att återvända till honom ... I ljuset av detta, när vi syndar, vi är gömda från Gud, han inte vet var vi är. Det är därför han frågar Adam: "Var är du?" Det är endast Herren som kan hjälpa oss att återfå sin nåd och välsigna oss. "Återvänd oss till dig, Herre, och vi skall återvända ; förnya våra dagar som förr "(Lam. 5:21). Vi överraskas att det första direktiv som Anden ger enligt de tre synoptiska evangelierna efter dopet i Jordanfloden i vilket Jesus insattes i sitt ämbete leder honom till öknen för att frestas av djävulen (Matt 4:1).  Varför blir detta det första som Jesus måste genomgå? Han måste ju i allt bli lik människor för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona människornas synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas (Heb 2:17f).

Kanske är det på sin plats att vi börjar första söndagen i fastetiden med att vara med Jesus i hans frestelser efter att vi i onsdags på askonsdagen iklätt oss i Kristi dräkter och därmed utrustas för vår kamp och överlämnandet åt Gud. Frestelseberättelsen har ett nära samband med berättelsen om dopet där Jesus visar sin solidaritet med syndarna. Med andra ord kan det sägas att frestelser följer Jesus på hela hans väg.

Evangelisten Markus (1:13) menar att frestelsen är en parallell till berättelsen om Adam. Liksom Adam levde bland vilda djur, levde Jesus bland vilda djur och änglarna betjänade honom. Öknen motsvarar lustgården och blir till en försoningens och helandets plats. De vilda djuren blir till vänner precis som i paradiset. Här är freden återställd så som profeten Jesaja hade förutsagt för tiden för messias. Vargar ska bo tillsammans med lamm (Jes 1:6). Hos Matteus och Markus frestelseberättelser står det i slutet: ”Och änglarna betjänade honom”. Hur blir man betjänad av änglar? Jesu frestelse och hela hans liv visar vägen till det sanna livet.

Hos Matteus berättas om tre av Jesu frestelser. De handlar om kampen kring Jesu uppdrag, och frågan som uppstår, vad människans liv har för syfte på denna jorden.  Karakteristiskt för alla frestelser är uppmaning att lämna Gud åt sidan. Gud kommer i andra hand i ens liv. Det gäller att vända ryggen mot Gud, att sträva med egna krafter att förvandla stenar till bröd, skapa fred i världen och endast erkänna som verkliga de politiskt korrekta och materiella saker som verkliga och betrakta allt som rör Gud som illusion eller myt. Den är den frestelsen som i skiftande gestalter hotar oss i alla tider. Hos Matteus och Lukas är de tre frestelserna identiska, bara ordningsföljden är olika.

Varje frestelse hör hemma inom det moraliska området. Vi manas inte direkt att göra det onda. Frestaren uppträder som den sanna och verkliga. ” Skulle då Gud ha sagt: ”Ni skall inte äta av något träd i lustgården?”, frågar djävulen kvinnan på ett omsorgsfullt och oskyldigt sätt. Djävulen och kvinnan för ett samtal. Det rör sig om något som i sig var gott att äta av, något som var en lust för ögonen och något som var ljuvligt. Till sist övertygade djävulen kvinnan att äta av trädet och som gav åt sin man. Det första misstaget som kvinnan gjorde var att börja ett samtal med djävulen. Man ska absolut inte föra ett samtal eller dialog med djävulen. Det verkliga framstår som makt och bröd. Strävandet efter frihet ser vi redan i samtalat mellan djävulen och kvinnan. Djävulen uppger sig som vägvisare till frihet, makt och välstånd. Därför handlar det hela om Gud väsen. Vem är Gud? Är Gud verkligheten eller är han en myt? Är Gud den goda eller ska vi uppfinna det goda? Gudsfrågan är också en grundfråga som ingen kan undvika.

Antalet 40 under Jesus tid hade ett rikt symboliskt innehåll. Israel vandrade 40 år i öknen, som var en tid av frestelser. Mose tillbringade 40 dagar på Sinai berg, innan han fick ta emot Guds ord. Rabbinska traditionen berättar om att Abraham vandrade 40 dagar och nätter utan mat och dryck på väg till berget Horeb, där han skulle offra sin son, Isak. Kyrkofäderna betraktade antalet 40 som ett kosmiskt tal för denna värld. Att Jesus fastade i 40 dagar och 40 nätter innan han frestades av djävulen, måste innebära att han på ett sätt går igenom Israels exodus, hela världens historia och dess vilsenhet.

”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd” (Matt 4.3). Vi kommer att höra dessa ord en gång till under korset: ”Om du är Guds son…stig då ner från korset…” (Matt 27:40). Denna situation är redan förutsedd i Vishetens bok: ” om den rättfärdige verkligen är Guds son, då tar Gud sig ann honom ” (Vis 2:18). Man vill att Jesus en gång för alla på ett obestridligt sätt visar var och en vad han är och inte är. Genom historien ställer vi detta krav på Gud, på Jesus och hans kyrka. Om du finns Gud, då måste du också visa dig.

Fattigdom och hunger skördar miljontals liv runt om i världen. Just nu hotar torka i Sydsudan och tusentals dör av hunger. Empati för de som lider av svår hunger har lett till grundandet av många biståndsorganisationer. Initiativ till hungerprojekt finns i många länder och arbetar för att hungern ska upphöra i världen. Caritas Sverige och Tyskland gör fasteinsamling för människor som lider av hunger i Sydsudan. Finns det en god Gud måste han också ge bröd åt de hungrande och göra så att all hunger upphör. Då finns det frågetecken på en frälsare som inte uppfyller detta mått. Allvarligheten i hungerfrågan ledde marxismen till att föra detta till kärnpunkten i sitt frälsningslöfte; att sörja för att all hunger och svält upphör och att öknen blir till bröd.

Det finns ett uttryck hos många som lyder: ” En tom mage sjunger inte Halleluja.” Detta innebär att bröd kommer först och det andra kommer i efterhand. Ibland har jag hört bland vissa migranter: ”jag är här för att tjäna pengar inte för att gå i kyrkan.” Det är svårt att bemöta denna utmaning, därför att ropet från de hungrande är starkt. Brödtemat genomsyrar hela evangeliet! Det ska också påpekas att Jesus gjorde två stora brödunder för tusentals människor. Nu kan det frågas om varför Jesus gör det han tidigare avvisat som frestelser. Vi får svaret: ” Sök först Guds rike och dess härlighet och allt det andra ska bli givet år dig” (Matt 6:33). Människorna som fick bröd hade först lämnat allt annat för att höra Guds ord, därför kunde de ta emot brödet på rätt sätt. Till detta måste vi också konstatera ett väsentligt element hos undret vilket är att brödet delas med andra. Tro måste leda till kärlek till att upptäcka den andre. Jesus bryr sig om vår hunger, våra kroppsliga behov. Det andra brödundret pekar på det tredje och är också en förberedelse på det. Den sista måltiden blir till Kyrkans Eukaristi. Jesus har själv blivit vetekornet som dör för att bära frukt (Joh 12:24.). Han har själv blivit bröd för oss. I denna kontext kan vi förstå Jesu svar till frestaren vilket han hämtade från Gamla Testamentet (5 Mos 8:3): Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun (Matt 4:4). När en människa inte betraktar bröd som viktigt, friheten som viktigare och tillbedjan som viktigast har denne misslyckats i livet. När en människa betraktar Gud som en sekundär sak, som man tidvis eller överhuvudtaget kan lämna åt sidan för viktigare sakers skull, då har man misslyckats med de ting som man menade var viktiga.

Vår värld faller för djävulens frestelser. Vi bygger på rent tekniska och materiella principer som inte bara lämnar Gud utan tränger bort människan från Gud. Vi tror att vi kan förvandla stenar till bröd. Det handlar om att känna Gud som verklighet. Vår värld och historien kan inte bringas till fred enbart genom materiella strukturer (FN och andra globala organisationer). Om hjärtat inte är gott kan ingenting gott åstadkommas. Ett gott hjärta kan vi endast få från honom som själv är godheten. Varför är Gud inte uppenbar och påtaglig? Varför gör han sig inte närvarande? Detta är hemligheten mellan Gud och människa. Villfarelsen ligger i att vi tror att vi endast lever av bröd och inte först och främst av lydnaden mot Guds ord. Liksom den första frestelsen utgör den andra frestelsen särskild fara för människan och för Jesu uppdrag. Djävulen citerar den Heliga Skrift för att locka Jesus i sin fälla. Han citerar psalm 91:11” Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar…” Djävulen visar sig vara kännare av Skriften och kan exakt citera psalmen. Här uppträder Djävulen som teolog. Det kan framstå som en dispyt mellan två skriftlärda om utläggningen av Skriften. Bibeltolkning kan tjäna som ett instrument för Antikrist. Frestelseberättelsen vill lyfta fram denna problematiken och fälla för människor.

Bibeln är idag underkastad den moderna världsbilden. Allt som har att göra med Gud måste förläggas till det privata. Den som lyssnar på vad Gud säger kallas för fundamentalister eller konservativa. Gud ska vara tyst, har ingenting att säga och ska inte säga något i den offentliga sfären. Detta är vår tids krav.

Vad handlar den andra frestelsen egentligen om? Den andra frestelsen är en fråga om den rätta tolkningen av gudsbilden. Det handlar om vem Gud är. Det är en fråga om Kristus verkligen är den levande Gudens son. I Deuteronomium (5 Mos 6:16) får vi läsa: ”Du skall inte fresta Herren, din Gud”. I öknen gjorde Israel uppror mot Mose som blev till uppror mot Gud. De satte Gud på prov genom att fråga: ”Är Herren ibland oss eller inte?” (2 Mos 17: 7). Här lär vi hur vi ska förhålla oss till Gud. Vi får aldrig begära att Gud utsätter sig för experiment. Därför kastar Kristus sig inte från tempelmuren. Han har inte frestat Gud. Den som följer Gud vet att hon i alla faror aldrig förlorar Guds beskydd. Det är inte att djärvt utmana Gud och vilja göra honom till vår tjänare. Frestaren är inte så grov att han direkt föreslår oss att vi ska tillbe djävulen. Däremot föreslår han att vi är realistiska i vår planering att få vad vi behöver till kropp och beskydd och samtidigt ge Gud hans plats. Hör vi inte dessa feltolkade ord: ”Ge till Gud vad som är Guds och till kejsaren vad som är kejsarens”. Vi frestas att få tjäna massor med pengar, makt, status och beskydd. Vi luras att anse oss fortfarande vara lydiga mot Guds ord. Vi ersätter Bibeln med en annan bok vars egentliga innehåll är dyrkan av välståndet och den förnuftiga planeringen.

I den tredje frestelsen tar djävulen Jesus upp på ett högt berg. Han visar honom alla riken på jorden och deras härlighet och han erbjuder Jesus världsherraväldet. Jesu tredje frestelse är den grundläggande frestelsen eftersom den handlar om vad världens frälsare måste göra. Frestaren står alltid för faran att vända oss bort från frälsaren. Frestaren vill få oss på fall. Vi kan förstå denna tredje frestelse mot bakgrund av det som Jesus säger till sina lärjungar på berget efter sin uppståndelse: ”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden” (Matt 28:18). Här ska det märkas att Jesus har makten i himmelen och på jorden. Det är endast han som har den verkliga och räddande makten.  Jesus har denna makt så som den Uppståndne. Kristi rike är annorlunda än jordens riken och deras härlighet som satan erbjuder Herren. Hans rike är nådens, trons, hoppets, fredens, barmhärtighetens och kärlekens riken.

Vad vill Jesus säga oss idag? Han riktar samma ord som han bemötte djävulen med och som han sade till Petrus (Matt 16:24), att inget rike i denna värld är Guds rike. Den som tänker eller tror sig kunna upprätta en helad och fredens värld utan Gud, bejakar satans bedrägeri, hon lämnar ut världen i satans händer. Tyvärr fungerar vårt politiska system på detta sätt. Kanske är det viktigaste som Kristus har gett oss Gud. Nu känner vi Guds ansikte och vet sanningen om honom. Kristus has gett oss tron hoppet och kärleken. Trots att Guds makt kan vara stilla och tyst i denna värld, är den ändå den sanna makten. Alla riken som djävulen visar oss går under. Endast Kristi rike består. I kampen mot satan har Jesus segrat. I honom och med honom har vi också segrat. Vi uppmanas att tillbe makten, tillbe en framtid som genom makt och ekonomiskt tillväxt tillåter allt. Med Jesus ska vi alltid svara: ”Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna” (Matt 4:10; 5Mos 6:13). Att tolka kristendomen som ett recept för framgång och att ha det allmänna välståndet som ett huvudsyfte för all religion är den nya frestelsen i den tid som är. De flesta väljer fortfarande Barabbas (Jesus faderns son) framför Jesus Guds son (Luk 23.19, 25; Joh 18: 40; Matt 27:16f). Barabbas vill få rättvisa genom uppror, strid och våld.  Valet står fortfarande mellan dessa två messianska gestalter. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen