Predikningar

Lev inte längre som hedningar, 18 söndagen under året 2009

Mina vänner, i söndags hörde vi hur Jesus mättade femtusen män förutom kvinnor och barn med två bröd och fem fiskar. Efter att ha gjort detta gick han ut för att vara ensam. Jesus och hans lärjungar drog sig tillbaka för att vila. Det säger något om meningen med vila. Gud har välsignat vilan, han har helgat vilodagen och vill att människan ska få vila då och då för att förnya sig själv. I dagens evangelium läser vi hur folket började leta efter honom. De söker honom. Människor har alltid sökt och fortsätter att söka Jesus. Så snart som Jesus är född, börjar sökandet. Varje ansträngning eller längtan som en människa gör och har är i sista hand ett sökande efter Jesus. Före syndafallet behövde inte människan söka Gud eftersom de levde i total samklang med honom. Detta sökande tar olika former. Ibland söker människor honom bland de döda. Människan söker ibland saker som gång på gång svikit, saker som inte kan tillfredsställa. Människan lär inte så lätt från historien. Trots alla under Gud utförde för att befria sitt folk ur Egypten var det inte lätt för dem att förtrösta på honom. De beskrivs som ett otacksamt folk (2 Mos 11:5).

Läs mer...

De ska äta och få över, 17 söndagen under året 2009

Mina vänner, idag möter vi i evangeliet ett av Jesu berörande under: bespisningsundret. Berättelsen om hur Jesus mättade femtusen män förekommer sex gånger: en gång hos Lukas och Johannes och två gånger hos Matteus och Markus. Det visar att fornkyrkan i sin förkunnelse lade stor vikt vid just detta under. Trots att eukaristin inte nämns när Jesus utförde undret, talar allt för att undret har en direkt koppling till eukaristin. Dessutom handlar berättelsen om något som är ett av världens största problem, nämligen hunger.

Läs mer...

Ni kan vila er lite, 16 söndagen under året 2009

Mina vänner, i söndags hörde vi hur Kristus sände ut sina apostlar två och två och befallde dem att predika runt om i Galileen. De berättas hur de helade och botade de sjuka. Kanske vi undrar varför de inte gör detta också i våra dagar, varför det sker så få under nuförtiden. Visst kan Jesus även i vår tid bota kroppsliga sjukdomar. Men den kroppsliga hälsan är inte det väsentliga. Det största botandet sker när människor i sitt hjärta öppnar sig för Guds nåd. Idag är apostlarna tillbaka och berättar om sina erfarenheter. Jesus lyssnade och föreslog att de skulle åka någonstans och vila sig lite. Verserna visar tydligt Jesu omsorg och förståelse för människor. Det var så många som kom och gick att de inte fick tid att äta. När de åkte hann ändå folket dit före dem. Jesus fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde och han undervisade dem länge. I första läsningen möter vi ett folk utan riktiga herdar.

Läs mer...

Han har välsignat oss, 15 söndagen under året 2009

Mina vänner, att vi är välsignade av Gud är knappast något vi behöver tvivla på. Att Gud sände sin ende Son till världen därför att han älskar oss är ett faktum. Tack vara detta faktum kan vi aldrig förneka Guds kärlek. När vi stöter på lidande eller svaghet hos oss själva eller andra kan vi inte glömma att Gud har välsignat oss genom Kristus med all andlig välsignelse som finns i himlen. Det är inte en historisk händelse i den meningen att den tillhör det förgångna, utan Han ger sin Son i evigt presens .

I dag får vi möta Amos, en herde från Juda som kallades att vara profet i Israel. Han var en av de klassiska profeterna och är känd som profeten för social rättvisa. Amos tjänstgjorde när Jeroboam II var kung i Israel (783-743) och Amasja var tempelpräst i Betel, Israels nationella tempel. Amos tid var präglad av tendenser där centrala mänskliga värden undergrävts, inte minst genom att människors beredskap till socialt ansvarstagande offrats för den allt överskuggande jakten på ekonomisk framgång. De oskyldiga såldes för pengar och den fattige för ett par skor. De rika trampade ner de svaga och skuffade under de hjälplösa. Människors intresse för religion var instrumentell och det fanns inget personligt intresse för de religiösa frågorna för deras egen skull. Till prästens - och förmodligen även folkets - förvåning profeterade Amos att Israel skulle förintas och folket föras bort som slavar till ett främmande land. Kung Jeroboam II skulle mördas. Amasja förargade sig och drev ut och förbjud Amos att profetera i Israel. Det fanns många falska profeter under denna tid som försörjde sig genom att tala sina egna ord istället för Guds ord.

Läs mer...

En nation av rebeller, 14 söndagen under året 2009

Mina vänner, Hesekiel, en av de fyra stora profeterna i det gamla testamentet, tjänstgjorde i sin kallelse som Guds budbärare från 593 till 571 före Kristus. 597 var han en av dem från Juda som togs till exil i Babylon av kung Nebukadnessar. Fyra år efter detta blev han utvald av Gud att förkunna hans ord till folket i exilen. Han sa att exilen var ett straff för folkets synder. Kungar och präster vilseförde folket. Därför skulle Jerusalem invaderas och förstöras, de skulle förvisas, de skulle föras bort. Juda skulle upphöra som nation. Allt detta blev uppfyllt 587. När vi läser gamla testamentets historieböcker upptäcker vi att det är berättelser om hur människan är som rebell i sitt förhållande till Gud. Mer än fyrahundra år, det vill säga från Davids död till Jerusalems fall, var endast fyra av de arton kungarna av Juda lojala mot Gud och uppmuntrade sitt folk att tjäna honom. Som vi läser i dagen första läsning, beskrivs det utvalda folket som en "nation av rebeller". Detta är en sann deskription med få undantag. Folket är motsträvigt. "De har ögon att se med, men de ser inte. De har öron att höra med, men de hör inte" (Hes 12:1-2)

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen