Predikningar

Alltså är ni heliga, Alla Helgons Dag 2009

altMina vänner, på Alla Helgons Dag firar vi Kyrkan i himlen och ber om deras förböner för oss och Kyrkan på jorden. I många traditioner runt om i världen har de levande gemenskap med de döda. Många afrikanska kulturer beskriver de döda som de levande döda. Också andra kulturer hedrar eller snarare håller minnet av sina kära döda levande på något sätt. Gravstenarna och ljus som tänds överallt på kyrkogårdarna i västländerna talar mycket för detta. Dessa traditioner har inte varit problemfria inom kristendomen. Somliga protestantiska kyrkor påstår att det är avguderi att hålla minnet av de döda levande som vi gör i Kyrkan. Andra förnekar att himlen finns, där människor kommer att ha samvaro med Gud i evighet. Den centrala sanningen i vår tro är att Jesus har uppstått från de döda och uppstigit till himlen och nu sitter på Guds högra sida. Genom att firar Alla helgons Dag bekänner vi uppståndelse från de döda.  Hoppet om uppståndelse är det som bär oss fram. Att sätta hopp till Kristi löfte att han ska låta oss uppstå på den sista dagen är viktigt om vi ska behålla vår tro. Vår tro på uppståndelse vilar på en Gud som inte är en Gud för de döda utan för levande(Luk. 20:38).

Läs mer...

Religion utan Gud, 30 söndagen under året 2009

altMina vänner, det är vår tro i kristendomen att mänskligheten på ett grundläggande sätt är kallad att återvända till sin egen källa, som är Gud. Endast i honom finner den sin fulla utveckling. Genom honom och i honom, försonas genom blodet på korset det som fördrivits, skilts åt och råkat i konflikt. Den nya epoken har redan inletts genom Kristi uppståndelse och hans förhärligande. Kristus förnyar genom sin seger allt och låter det få del av Guds eviga glädje. Den nya skapelsen strålar fram i Kristus som är begynnelsen och slutet på allting. Av Herren har Kyrkan fått i uppdrag att förkunna Guds rike, för alla människor ska bli Guds folk. Endast i detta kan mänsklighetens historia bli begriplig och äkta. Förkunnelse av evangeliet är en plikt av högsta dignitet för Kyrkan. Det gäller att kalla alla folk till den frälsning som Gud har genomfört genom sitt människoblivande. Människornas eviga frälsning, den mänskliga historiens och själva universums fulländning står på spel. Människor lider idag i tystnad martyrdöden. Det är inte så få i vår tid som dör för hans "namns" skull. Kyrkan slår in på samma väg som sin Herre och lider också hans öde, för Kyrkan handlar inte i enlighet med mänsklig logik. Kyrkan är jordens salt och världens ljus. Om saltet förlorar sin sälta är det bara att kasta för då gör det inte någon nytta. Förkunnelse av evangeliet är inte bara något som främjar den kristna gemenskapen utan också gagnar mänskligheten. Herren är huvudet bland folken (Jer 31 7) och kommer att församla dem från alla jordens yttersta ändar. Varje apostel har fått till uppgift att företräda oss inför Gud, han är kallad och utses bland människor och han är också behäftad med svaghet.

Läs mer...

Evangelisation under kristid, är det möjligt? Missionssöndagen 2009

altKyrkan har av Kristus fått uppdraget att förkunna evangeliet till alla folk i alla tider. Missionssöndagen är den dag som Kyrkan uppmärksammar att den är kallad att fullgöra denna uppgift i alla tider. Jag som missionär är stolt över att få delta i Kyrkans missionsarbete på ett speciellt sätt. Gång på gång konfronteras jag med frågan huruvida det är möjligt att missionera i Jesu namn i de flesta av världens länder med tanke på att det idag finns så många röster inom kristendomen. Det finns en kris när det gäller förtröstan på Gud. Många är inte längre övertygade om att Gud håller sina löften. De känner sig övergivna av Gud. En del människor har också blivit svikna av präster, pastorer och evangelister. Har en politisk kristendom makt att frälsa? Denna fråga är svår. Men en sak är klar för mig, det är att det budskap som vi fått i uppdrag att förkunna är ett kärlekens budskap. Det blir helt trovärdigt först när vi själva lever som vi lär. Kristna måste först leva sitt budskap och på så sätt visa att det är realistisk och livsdugligt. Om vi verkligen vill ge Jesus vidare måste vi som kristna söka honom inte för eget självförhärligande utan för Guds ära.

Läs mer...

Älskar du pengar mer än ... ? 28 söndagen under året 2009

alt

Mina vänner, här i Sverige firar vi den heliga Birgitta av Vadstena, Sveriges skyddspatrons högtid för att den sjunde oktober när det skulle ha firats var en vardag. Birgittas liv kännetecknades av hennes kärlek till Kristus, Kyrkan och hennes omsorg om andra. Hennes liv utmanar oss som bor i dagens Sverige. Jag vill nöja mig med dessa ord om henne. Självklart var hennes liv en kontrast till den rika mannens liv som vi möter i dagens evangelietext.

Trots att Vishetens bok skrevs för över 2000 år sedan, är dagens text lika aktuell idag som den var då. Bokens författare insåg att visheten är det enda som är värt att sträva efter i livet, inte i den meningen att man inte ska arbeta för vardagsmat och andra nödvändigheter. Författaren var ändå beredd att avstå från allt annat inklusive guld, silver, diamanter, kungatron och världslig makt för att kunna få vishet. Till och med älskade han vishetens ande mer än hälsa och skönhet. Viktigt i detta sammanhang att observera är varför han tog denna ställning. "Med henne kom också allt annat gott till mig" skriver han.

Samkönade relationer, skilsmässor: Guds eller människans vilja? 27 söndagen under året 2009

altMina vänner, vi lever i ett mångkulturellt samhälle som rymmer personer och grupper med rötter i olika värdetraditioner. Det är varför frågan om värdegemenskapen i samhället förblir aktuell. Sökande efter goda mål och rätta handlingar har funnits från historiens början. Värderingar har vuxit fram ur historiens djupa rötter. De är förankrade i den människosyn som vi har oavsett vilken livsåskådning vi har valt. Vi söker vägledning.

Den heliga Skrift börjar med skapelsen av man och kvinna (ish och ishah) till Guds avbild och likhet och slutar med synen "lammets bröllop" (Upp 19:7, 9). I detta sammanhang skulle man kunna hävda att Skriften från den första sidan talar om äktenskapet och dess mysterium, om dess ursprung och dess mål. Kallelsen till äktenskap är inskriven i själva mannens och kvinnans natur. Gud har skapat människan av kärlek. Han har också kallat henne till kärlek.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen