Predikningar

"Men några tvivlade" Heliga Trefaldighets Dag, 2009

Mina vänner, när vi börjar mässan säger vi "Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla" (2Kor 13:13). I trosbekännelsen säger vi: "Jag tror på en Gud, Allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord. Och jag tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, och på den helige Ande, Herren och Livgivaren som utgår av Fadern och Sonen. Som katoliker tecknar vi oss med korsets tecken när vi börjar be och slutar att be. Genom detta bekänner vi att Gud är Treenig, Fadern, Sonen och den helige Ande. Detta är inte olika namn på olika sätt för Gud att existera. Fadern föder, Sonen är född och den helige Anden utgår. Gud är tre i en och en i tre. Gud Fadern är kärleken, nåden hans son, gemenskapen finns i den helige Ande. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer.

Läs mer...

"Men några tvivlade" Heliga Trefaldighets Dag, 2009

Mina vänner, när vi börjar mässan säger vi "Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla" (2Kor 13:13). I trosbekännelsen säger vi: "Jag tror på en Gud, Allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord. Och jag tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, och på den helige Ande, Herren och Livgivaren som utgår av Fadern och Sonen. Som katoliker tecknar vi oss med korsets tecken när vi börjar be och slutar att be. Genom detta bekänner vi att Gud är Treenig, Fadern, Sonen och den helige Ande. Detta är inte olika namn på olika sätt för Gud att existera. Fadern föder, Sonen är född och den helige Anden utgår. Gud är tre i en och en i tre. Gud Fadern är kärleken, nåden hans son, gemenskapen finns i den helige Ande. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer.

Läs mer...

Bejaka den gåva du fått, Pingstdagen 2009, v22

Mina vänner, pingst var en av de stora fester som judarna firade. När Lukas skrev var pingst en fest till minne av när Gud gav Mose lagen på berget Sinai. Det var en fest som firade Guds nådegåvor till sitt folk. Pingstdagen i det nya testamentet är den helige Andens utgjutande på Jesu lärjungar. På den dagen fullbordar Gud sin nyskapelse av människan.

För några dagar sedan hade jag en diskussion med en kristen som sa att hon inte är pånyttfött av den helige Ande. Jag frågade vad hon menade. Hon förklarade att hon inte skulle leva som hon gör om hon skulle vara pånyttfött av den helige Ande. Konkret menade hon att hon lever ett dubbelliv i orenhet och otukt bland annat.  Hon ber och går till mässan nästan varje söndag. Jag försökte förklara att alltsedan vi döptes har Anden som ett levande vatten porlat genom oss. Man blir pånyttfött genom sakramenten, och bland dem främst dopet och konfirmationen. Dopet gör oss delaktiga i Kristi Ande. Vid konfirmationen aktualiseras pingstens nåd. Vid dopet får vi det nya livet och vid konfirmationen börjar detta liv fungera på ett nytt sätt och blir synligt utåt. Min förklaring verkar inte ha visat varför man som kristen fortsätter leva på ett sätt som strider mot vad man är övertygad är Guds vilja. Denna diskussion ledde mig att börja fundera vad det är att ta emot den helige Anden. "Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär", skriver Paulus (Gal 5:16).

Läs mer...

Ditt ord är sanning, Sjunde påsksöndagen 2009, v21

 Mina vänner, dagens liturgi handlar om enhet bland de kristna. Vi som kristna har ett gemensamt arv. Grunden till vår tro är Jesus, vår frälsare och Gud. Kristen tro är Kristus sanningen i person. I Kristi egen person är allt fullbordat, men inte i oss, eller i Kyrkan. Kristus kallar var och en av oss att samverka så att hans nåd i oss kan åstadkomma Guds plan. Under de tio dagar som apostlarna väntade på Andens utgjutelse, var val av den som skulle ersätta Judas Iskariot den enda sak som de gjorde förutom att be. Två personer blev föreslagna, Josef Barsabbas och Mattias. Varför var det bara två personer som blev föreslagna när det fanns cirka ett hundratjugo lärjungar på plats? Var det bara dessa två som uppfyllde Petrus krav att personen skulle ha varit med dem från Jesu dop fram tills han blev upptagen till himlen?

Läs mer...

Jag är människa, Sjätte påsksöndagen, v20

Mina vänner, i fredags avrundade den helige Fadern sitt besök i det Heliga Landet. Att använda namnet det heliga landet låter motsägelsefullt med tanke på att landet under många år inte haft frid. Namnet Jerusalem betyder frid. Ändå känner inte staden frid. Snarare är Jerusalem en konfliktfylld stad. Påven föreslog redan vid första dagen i Israel en tvåstaters lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Så väl Israel som Palestina vill leva i frid och i trygghet. Om detta är fallet, varför är det så svårt att komma överens och låta frid råda? Vi ser att gränsdragningar mellan folk, stater och raser skapar konflikter istället för frid. "Jag är människa, jag också" säger Petrus till Cornelius i Caesarea. Gud gör inte skillnad på människor. När man gör skillnad på människor blir oftast konsekvenserna negativa. En enda sak behövs för att kunna lösa de flesta konflikter i världen. Kärlek! Men vad för kärlek?

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen