Biskopen har ordet

Herdabrev för fastan 2015 - Omvänd er och vägra hata, Guds rike är nära! Kära

 Systrar och bröder i Kristus!   ”Tiden är inne” (Mark 1:15). Fastetiden är redan inne, och i år kommer mitt herdabrev först till den första söndagen i fastan. Vi har redan fått askan på våra pannor och berett vårt hjärta att gå in i denna bönens och besinningens tid för att följa Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Under denna heliga tid får vi ”alltmer tränga in i kunskapen om Kristus” - som det heter i dagens kollektbön – och vad denna kunskap innebär för vårt liv här och nu. Liksom Jesus drog sig undan i öknen under fyrtio dagar, får vi under Andens ledning förbereda oss på påskens och uppståndelsens nya liv. För att kunna ta emot detta glada budskap och förvandlas av det, måste vi också få smaka något av öknens ensamhet och enkelhet. Vi får upptäcka den helt speciella glädje, som ligger i att kunna avstå från vår tid, våra pengar och nöjen för att sätta Gud och vår nästa i centrum. ”Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15), säger Jesus. Som kristna måste vi alltid vara beredda att omvända oss från allt vad synd och själviskhet heter. Under fastetiden inbjuds vi både att förnya vår personliga bönerelation med Jesus Kristus och fördjupa vår konkreta efterföljelse av honom som inte ”har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna” (Matt 20:28)  

Läs mer...

Herdabrev för Livets söndag 2014

Kära bröder och systrar i vårt stift! Under advent ser vi fram emot Jesu ankomst. ”Herren är nära” (Fil 4:4), påminner oss Paulus. Vi måste bli fria från allt som binder oss vid det som är oväsentligt och fåfängligt, så att vi kan ta emot honom med hela vårt hjärta. Vi uppmanas att vända om och bli fria från syndens och själviskhetens tyranni. Jesus är alltid den som vill befria och hela, upprätta och helga. Advent är egentligen en tid för stillhet och eftertanke, men vi har ofta gjort den till den mest hektiska tiden under året. Shopping och julbord har trängt undan bön, bot och bikt. Som kristna får vi inte falla för konsumismens och frosseriets locktoner utan måste försöka återge advent dess speciella tonläge och färg. Det violetta, den liturgiska färgen under advent, hjälper oss att återupptäcka advents sanna karaktär. Idag firar vi också Livets söndag, då vi vill återupprätta vördnaden för det mänskliga livets okränkbara värde. Människan, skapad till Guds avbild, har rätt till sitt liv från det första ögonblicket av sin existens i moderlivet till det sista andetaget. Rätten till liv är den grundläggande mänskliga rättighet som ingen har rätt att beröva oss. Tyvärr har denna rättighet urholkats mer och mer och de anställda inom vården som till fullo vill respektera denna rättighet förvägras sin samvetsfrihet. Vi får aldrig ge upp hoppet.

Läs mer...

Herdabrev för fastetiden 2013

Herdabrev för fastetiden 2013

 

  

Kära systrar, kära bröder i Kristus!

 

Omvänd er och tro på evangeliet (Mark 1:15). Under hela fastetiden får Jesu ord ringa i våra öron för att påminna oss om att han har kallat oss från mörker till ljus, från död till liv, från synd till helighet. I sista hand är det till gemenskap med sig själv som Jesus har kallat oss. Vi är inbjudna att leva med och i honom i varje ögonblick. Det är bara i trons, hoppets och kärlekens gemenskap med honom som vi kan finna den djupa meningen med vårt liv. Det är bara han som kan ge oss vår äkta identitet. Denna kärleksförening med Jesus Kristus fyller oss med glädje och styrka. Vad som än händer i vårt liv, kan vi vara säkra på att vi tillhör honom och får räkna med hans hjälp och nåd. Vi vänder oss bort från jagets tyranni till den Guds barns frihet, som bara Jesus kan ge oss. Evangeliets glada budskap innebär att Gud ger oss del av sitt eget liv i Jesus Kristus. ”Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig” (Gal 2:20).

Läs mer...

Herdabrev för Livets söndag 2012

Kära troende!

Under detta Trons år får vi alla förundra oss över allt vad Gud har gett oss genom trons oskattbara gåva. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er... Herren är nära" (Fil 4:4). Genom tron blir något av Guds eviga glädje ingjutet i vårt inre och ger oss ett verksamt motgift mot den tristess och det mörker, som annars så lätt tar människor i besittning. Livsleda är en folksjukdom, som bara evangeliets glädjebudskap kan bota. I Jesu ljus får vi se på hela livet som en gåva. Den levande Guden lär oss att visa vördnad för livet. Allt mänskligt liv får ett värde som ingenting kan rubba och en värdighet som ingen får kränka. Ögonblick för ögonblick kan vi ta emot tron, hoppet och kärleken, som ger oss en tolkningsnyckel till hela tillvaron och allt vad den rymmer. Livet får då ett helt annat djup. Vi får se på allt med Guds barmhärtiga blick, inte minst den människa som Gud sänt i vår väg.

Läs mer...

Herdabrev för fastetiden 2012

Kära bröder och systrar!

  

Fastetiden är en tid av nåd som ger oss tillfälle till besinning, stillhet och ny början . "Se, jag vill göra något nytt... jag skall göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken" (Jes 43:19-20). Det är så mycket Gud vill ge oss, både som enskilda personer och som hans heliga folk. Vi måste lära oss att lyssna till hans röst och låta oss ledas på hans väg. Det är min förhoppning att vi alla unnar oss den tid vi behöver för att bli mer öppna för Gud nu under den heliga fastetiden. Ibland blir det lättare för oss när det händer något oväntat som gör att våra planer blir omkullkastade. Jag skriver själv detta herdabrev från en sjukbädd, där jag hamnat efter att ha ramlat och brutit fotleden i Vadstena av alla platser.  Just en sådan situation kan ibland göra det möjligt för oss att få mer tid för bön och eftertanke. En sak som har slagit mig under denna tid är hur mycket godhet man får möta, inte minst i sjukvården. Ibland är vi så vana att klaga på all vanvård att vi glömmer att det finns ett oändligt mått av godhet och omtanke hos människor som har vigt sina liv åt de sjuka och äldre. Det missnöje vi helt naturligt ger uttryck för när något gått snett får inte fördunkla vår glädje och tacksamhet över all den godhet som finns hos människor av olika slag. Sverige liksom hela Europa står inför en stor utmaning nu när befolkningen blir allt äldre och mer vårdbehövande. Det kommer att kräva stora offer av den övriga befolkningen. Därför måste godheten främjas på alla sätt, så att inte kortsiktiga själviska intressen tar överhanden.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen